Resmî Gazete 08 Eylül 2020
01 Eylül 2020
Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği
İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/91, 92, 93, 94, 95)
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77)
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB) (SGM:2020/5)
Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında 18 Kasım 1977 Tarih ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının 6, 8 ve 9 uncu Maddelerinin Tadiline Dair Genel Kurul Kararı (No: 214)
Anayasa Mahkemesinin 10/6/2020 Tarihli ve 2016/58665 Başvuru Numaralı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2017/19906 Başvuru Numaralı Kararı
02 Eylül 2020
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 01/09/2020 Tarihli ve 130 Sayılı Kararı
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2017/21825 Başvuru Numaralı Kararı
03 Eylül 2020
Antalya İli, Kepez ve Muratpaşa İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Düden Şelalesi ve Çayı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2918)
Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ortakent-Dağbelen-Konacık Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2919)
Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Yapımı Planlanan Meydan Projesinin İvedilikle Hayata Geçirilmesi Amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2920)
Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2921)
Bilecik İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Arıcaklar KÖK-Söğütçük Grubu Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2922)
154 kV Pancar TM-DDY Cumaovası TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2923)
Amasya İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2924)
Samsun-Kalın Demiryolu Hattı Modernizasyon Projesi Kapsamında Demiryolu Hattının 154. Kilometresi Civarındaki Heyelanların Önlenmesi ve Hat Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla, Amasya İli, Merkez İlçe, Büyükkızılca Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2925)
Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Jandarma Genel Komutanlığı İnsangücü İhtiyacının Planlanması Hakkında Yönetmelik
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zatî Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2020/22)
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/23)
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/24)
Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2016/14347 Başvuru Numaralı Kararı
04 Eylül 2020
22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/9/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2930)
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2020 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2931)
3213 Sayılı Maden Kanununa Ekli (3) Sayılı Tablo Kapsamında IV. Grup Madenlerden Altın ve Gümüş İçin Belirlenen Devlet Hakkı Oranlarının %25 Artırımlı Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2932)
Rize İli, Merkez İlçe, Muradiye Beldesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” Kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2933)
22/8/2020 Tarihinde Meydana Gelen Sel ve Heyelan Nedeniyle Afete Maruz Kalan Giresun İli, Doğankent İlçesinde İhtiyaç Duyulan Konutların Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2934)
22/8/2020 Tarihinde Meydana Gelen Sel ve Heyelan Nedeniyle Afete Maruz Kalan Giresun İli, Dereli İlçesinde İhtiyaç Duyulan Konutların Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2935)
Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2020/418)
Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2020/419)
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Fotoğraf, Film ve Karikatür Arşivi, Sergisi ve Eğitimi Yönetmeliği
Fenerbahçe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2020 Eylül İstatistikleri Hakkında Tebliğ
05 Eylül 2020
Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2937)
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses Çillerleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (SGM: 2020/3)
Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM: 2020/4)
Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar
Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
06 Eylül 2020
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması Çerçevesinde Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
İzmir Ekonomi Üniversitesi Afrika Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOAF) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
07 Eylül 2020
Çankırı Karatekin Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
08 Eylül 2020
İstanbul Gelişim Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2017/38953 Başvuru Numaralı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2018/37392 Başvuru Numaralı Kararı