Resmî Gazete 11 Ağustos 2020
04 Ağustos 2020
Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/07/2020 Tarihli ve 9457, 9472 Sayılı Kararları
Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Kararlar
05 Ağustos 2020
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2815)
İletişim Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2814)
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşmasına Özbekistan Cumhuriyeti’nin Katılması Nedeniyle Adı Geçen Anlaşmanın Uygulama Alanının 14/10/2019 Tarihinden İtibaren Özbekistan Cumhuriyeti’ni Kapsayacak Şekilde Değiştiğinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2816)
Avrupa Konseyine Birleşik Krallık Tarafından Yapılan Başvuru Uyarınca Ekli Listede Adları ve Onay İşlemlerinin Tarih ve Sayıları Gösterilen Avrupa Konseyi Sözleşmeleri ve Protokollerinin Uygulama Alanının Türkiye Cumhuriyeti Bakımından 27 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Cebelitarık’ı Kapsayacak Şekilde Değiştiğinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2817)
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2818)
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2819)
Kütahya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Emet Espey KÖK Umutlu Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2820)
İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2821)
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2020/381)
Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2020/382)
İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile İlgili 2020/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Afetleri Duyarlılık Haritaları ile İlgili 2020/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Anayasa Mahkemesinin 9/6/2020 Tarihli ve 2016/9528 Başvuru Numaralı Kararı
06 Ağustos 2020
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2828)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2829)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2830)
Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında 1/7/2020 ve 7/7/2020 Tarihlerinde Ankara’da İmzalanan Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zabıtlarının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2831)
Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2832)
Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Camikebir Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2833)
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/13)
Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2020/1)
Anayasa Mahkemesinin 1/7/2020 Tarihli ve 2016/4293 Başvuru Numaralı Kararı
07 Ağustos 2020
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/14)
Anayasa Mahkemesinin 1/7/2020 Tarihli ve 2017/30756 Başvuru Numaralı Kararı
08 Ağustos 2020
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2834)
Resmî Gazetede Yayımlanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararları; Meclisin Yaptığı Seçimlerin Sonuçları; Başkanlık Divanı Kararları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik
İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/88, 89, 90)
09 Ağustos 2020
Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı
10 Ağustos 2020
İstinye Üniversitesi Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜ-KUYÇAM) Yönetmeliği
İstinye Üniversitesi Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜMED) Yönetmeliği
İstinye Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Tarsus Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
11 Ağustos 2020
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliği
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Anayasa Mahkemesinin 1/7/2020 Tarihli ve 2016/70 Başvuru Numaralı Kararı