Anonim ve Limited Şirketler Yönetim Kurulunu veya Müdürlerini Yeniden Seçmek Zorundalar!

Tarih: 15.02.2013
6102 Sayılı Yeni TTK. 6335 Sayılı Değişikliklerle birlikte 01 TEMMUZ 2012 tarihinde yürürlülüğe girmiştir.
Bilindiği üzere, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan “6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”un 25. Maddesi gereğince;

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği 01 Temmuz 2012 tarihinde görevde bulunan anonim şirket yönetim kurulları ile limited şirket müdürleri (görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hâli hariç) sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam ederler.
Ancak;
1. Şirket Yönetiminde Tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilmiş olan şirketlerde Mutlaka Bir Gerçek kişinin Yönetime seçilmesi şarttır. Bu şekildeki şirketlerde Şirket Müdürleri Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde (1 Ekim 2012 tarihine kadar) istifa etmesi, onun yerine tüzel kişinin yetkililerinin ya da başka bir gerçek kişinin seçilmesi gerekmektedir.

2. Tüm ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsil ettiği limited şirketlerde de aynı üç aylık süre içinde (1 Ekim 2012 tarihine kadar) yasa gereğince Türk Ticaret Kanununun 359 ve 623 üncü maddesi hükmünün gereği yerine getirilerek şirketi yönetecek ve temsil edecek kişilerin seçilmesi ve bu kişilerin şirket sözleşmesinde belirtilmesi
gerekmektedir.

3. Tüm Limited Şirketlerde, Müdürler Kurulu Başkanının seçilmesi, Tüm Anonim Şirketlerde de, Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin de aynı üç aylık süre içinde (1 Ekim 2012 tarihine kadar) Türk Ticaret Kanununun 366 ve 624 üncü maddesi hükmünün gereği seçilmek zorundadır. Ayrıca Şirketi Temsil ve İlzam edecek kişilerin seçimi konusunda Ana Sözleşmeleri Yeni TTK’ya aykırı bulunanlarında Ana Sözleşmelerinin ilgili maddelerini uyumlu hale getirmeleri gerekecektir.

Bize göre, bu kapsamda yer alan Anonim ve Limited şirketlerin imza yetkililerinde ilgili kanun maddesi gereğince gerekli MÜDÜR veya YÖNETİM KURULU değişikliklerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmesi gerekmekte olup, Bu şirketlerin Banka, Tapu vb. Resmi işlemleri yaparken YETKİ YOKLUĞU nedeniyle işlemlerin yapılamaması veya işlemlerin geçersiz olması gibi sonuçlara maruz kalacağını belirtmek isteriz.

KANUN MADDESİ METİNLERİ AŞAĞIDADIR.
Yönetim Kurulu
A) Genel olarak
I – Atama ve seçim

1. Üyelerin sayısı ve nitelikleri
MADDE 359- (1) Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. (Son cümle; 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6335 sayılı Kanunun 43/11 numaralı maddesiyle ve 01.07.2012 tarihinden geçerli olarak yürürlükten kaldırılmıştır.) (*)
(2) Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.
(3) Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. (İkinci ve üçüncü cümleler; 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6335 sayılı Kanunun 43/11 numaralı maddesiyle ve 01.07.2012 tarihinden geçerli olarak yürürlükten kaldırılmıştır.) (**)
(4) Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

B) Yönetim ve temsil
I – Genel olarak

1. Esas
MADDE 365- (1) Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanundaki istisnai hükümler saklıdır.
2. Görev dağılımı
MADDE 366- (1) Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir.
(2) Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

B) Yönetim ve temsil
I – Müdürler

1. Genel olarak
MADDE 623- (1) Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.
(2) Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler.
(3) Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler.
2. Müdürlerin birden fazla olmaları
MADDE 624- (1) Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.
(2) Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde bir karar almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya da yetkilidir.
(3) Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde başkanın oyu üstün sayılır. Şirket sözleşmesi, müdürlerin karar almaları konusunda değişik bir düzenleme öngörebilir.

II – Görevler, yetkiler ve yükümlülükler
1. Devredilemez ve vazgeçilemez görevler
MADDE 625- (1) Müdürler, kanunların ve şirket sözleşmesinin genel kurula görev ve yetki vermediği bütün konularda görevli ve yetkilidir. Müdürler, aşağıdaki görevlerini ve yetkilerini devredemez ve bunlardan vazgeçemezler:
a) Şirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yönetimi ve gerekli talimatların verilmesi.
b) Kanun ve şirket sözleşmesi çerçevesinde şirket yönetim örgütünün belirlenmesi.
c) Şirketin yönetimi için gerekli olduğu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal planlamanın oluşturulması.
d) Şirket yönetiminin bazı bölümleri kendilerine devredilmiş bulunan kişilerin, kanunlara, şirket sözleşmesine, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi.
e) Küçük limited şirketler hariç, risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin kurulması.
f) Şirket finansal tablolarının, yıllık faaliyet raporunun ve gerekli olduğu takdirde topluluk finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi.
g) Genel kurul toplantısının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.
h) Şirketin borca batık olması hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi.
(2) Şirket sözleşmesinde, müdürün veya müdürlerin;
a) Aldıkları belirli kararları ve
b) Münferit sorunları,
genel kurulun onayına sunmaları gereği öngörülebilir. Genel kurulun onayı müdürlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, sınırlandırmaz. Türk Borçlar Kanununun 51 ve 52 nci madde hükümleri saklıdır.

2. Özen ve bağlılık yükümü, rekabet yasağı
MADDE 626- (1) Müdürler ve yönetimle görevli kişiler, görevlerini tüm özeni göstererek yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini, dürüstlük kuralı çerçevesinde, gözetmekle yükümlüdürler. 202 ilâ 205 inci madde hükümleri saklıdır.
(2) Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemiş veya diğer tüm ortaklar yazılı olarak izin vermemişse, müdürler şirketle rekabet oluşturan bir faaliyette bulunamazlar. Şirket sözleşmesi ortakların onayı yerine ortaklar genel kurulunun onay kararını öngörebilir.
(3) Müdürler de ortaklar için öngörülmüş bulunan bağlılık borcuna tabidir.

3. Eşit işlem
MADDE 627- (1) Müdürler ortaklara eşit şartlar altında eşit işlem yaparlar.

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap