SÜRDÜRÜLEBILIRLIK DENETÇILIĞI SINAVININ KONULARINA İLIŞKIN DUYURU

  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • SÜRDÜRÜLEBILIRLIK DENETÇILIĞI SINAVININ KONULARINA İLIŞKIN DUYURU

Bilindiği üzere 29/12/2023 tarihli ve 32414 (1.M) sayılı Resmî Gazete’de Türkiye Sürdürülebilirlik
Standartlarının Uygulama Kapsamı yayımlanmış ve belirli işletmelerin 01/01/2024 tarihinden itibaren
zorunlu sürdürülebilirlik raporlamasına tabi olacağı açıklanmıştır.

Ülkemizde zorunlu olarak uygulanmaya başlayan sürdürülebilirlik raporlamasıyla birlikte uluslararası
yatırım kararlarında tercih edilen ülke olmak ve yeşil finansmana erişim başta olmak üzere küresel
sermaye tahsisinde, elde edilecek rekabet gücüyle yakın gelecekte ekonomi alanında dünyanın
sayılı ülkelerden birisi olma potansiyelini hayata geçirmek amaçlanmaktadır. Söz konusu raporların
küreselde geçerliliğinin tesisi ise güvence denetiminden geçmiş olma şartına bağlı olmaktadır. Ayrıca
raporların güvenilirliği finansal raporlamada olduğu gibi sürdürülebilirlik raporlamasında da yapılacak
olan güvence denetimleriyle doğrudan ilişkili olup, yürütülen denetimin kalitesi arttıkça raporun
güvenilirliği de doğru orantılı olarak artacaktır.

Öte yandan, kaliteli ve güvenilir denetimler yürütülmesinin ön koşulu denetimi üstlenen denetçi ve
denetim kuruluşlarının uygun yetki ve yeterliliğe sahip olmasıdır. Kurumumuz, uygun yetki ve yeterliliğe
sahip denetçi ve denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi görevini kurulduğu günden bu yana ifa
etmekte olup, denetimin kalitesinin ve raporlamanın güvenilirliğinin artırılmasını sağlamaktadır. Bu
doğrultuda finansal raporlamada oluşturulmuş olan güven ortamının sürdürülebilirlik raporlamasında
da sağlaması amaçlanmakta ve sürdürülebilirlik güvence denetimlerinin gerekli yetkinlik ve yeterliliğe
sahip kişi ve kuruluşlarca yapılması büyük önem arz etmektedir.

Sürdürülebilirlik raporlamasında yer alan bilgilerin finansal raporlardan farklı olarak özel ve uzmanlık
gerektiren bilgiler içermesi sebebiyle yapılacak güvence denetimlerinin bağımsız denetçilik yetkisini
haiz kişiler arasından gerekli beceri, yetkinlik ve tecrübeye sahip denetçiler tarafından yerine
getirilmesi elzem hâle gelmektedir. Bu sebeple, sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin yapılacak
güvence denetimlerini üstlenebilecek olan denetçilerin yetkilendirilebilmeleri adına Kurumumuz
tarafından Ağustos ayı içerisinde aşağıdaki konuları içeren bir sınav yapılacaktır.

Sınava başvuru koşulları, sınav tarihi ve yeri gibi diğer tüm bilgiler ilerleyen zamanlarda duyuru
şeklinde ilân edilecektir.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DENETÇİLİĞİ SINAV KONULARI
• Sürdürülebilirliğe Giriş: Tanım, Tarihsel Perspektif ve Sürdürülebilirliğin Sacayakları
• Sürdürülebilirliğe İlişkin Düzenlemeler ve Türkiye’deki Sektörlere Etkileri:
{ BM – Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
{ Paris İklim Anlaşması
{ AB Yeşil Mutabakatı
{ 55’e Uyum (Fit for 55)
{ Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi (CSDDD)
{ Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD)
{ Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM)
{ Emisyon Ticaret Sistemi
{ ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) İklim Açıklama Kuralları
{ Diğer
• Sürdürülebilirlikle İlgili Temel Kavramlar:
{ İklim Değişikliği
{ Emisyon Kontrolü ve Yönetimi
{ Döngüsel Ekonomi
{ Biyoçeşitlilik
{ Kaynak Verimliliği
{ Ekosistem Güvenliği
{ Sorumlu Tüketim
{ Kurumsal Strateji ve Sürdürülebilirlik
{ Önceliklendirme Analizi
{ Önemlilik / Çifte Önemlilik
{ ESG (ÇSY)
{ Performans Raporlaması
{ Diğer
• Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamasına Yönelik Çerçeve ve Standartlar:
{ SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri
{ Küresel Raporlama Girişimi (GRI)
{ Karbon Açıklama Projesi (CDP)
{ Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC)
{ İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD)

Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB)
{ Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS)
{ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Sürdürülebilirlik Açıklamaları
{ Diğer
• Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı:
{ Emisyon Ticaret Sistemi
{ Sınırda Karbon Düzenlemesi
{ Yeşil ve Döngüsel Bir Ekonomi
{ Yeşil Finansman
{ Diğer
• Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları:
{ TSRS 1
{ TSRS 2
{ Sektöre Özgü Standartlar
{ Eşlik Eden Rehberlikler
{ Eğitim materyalleri
{ Diğer
• Sürdürülebilirlik Performansının Ölçümü ve Raporlanması:
{ Metrik Seçimi (iklimle ilgili olan ve olmayan metrikler)
{ Çevresel Metrikler
{ Sosyal Metrikler
{ Yönetişimsel/Finansal Metrikler
{ Diğer
• Emisyon Kontrolü ve Yönetimi:
{ Temel Sera Gazları ve Karbon
{ Başlıca Sera Gazı Kaynakları
{ Sera Gazlarını Azaltıcı Yaklaşımlar, Çözümler, Projeler (Örnekler)
{ Karbon Ayak İzi Hesaplama Metodolojileri: GHG Protokolü ve ISO14064
{ Karbon-Nötr ve Net-Sıfır Kavramları, Bilim Temelli Hedefler
{ Karbon Fiyatlama Mekanizmaları: Karbon Vergisi ve Emisyon Ticaret Sistemi
{ Diğer

Çevre, Sosyal ve Yönetişim Açısından Sürdürülebilirlik (ESG):
{ Kurumsal Sosyal Sorumluluk
{ Sosyal Etki (Ölçülebilen ve Ölçülemeyen)
{ Etik Standartlar
{ Özen Sorumluluğu (Duty of Care)
{ Yeni Trendler (Düzenleme güncellemeleri, Dijitalleşme, ESG derecelendirmeleri, vb.)
{ Diğer
• Sürdürülebilir Finansman:
{ Yeşil Finansman Taksonomisi
{ Sürdürülebilir Finansman Türleri
9 Yeşil/Sürdürülebilir Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları
{ Diğer
• GDS 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi
Dışındaki Güvence Denetimleri
• GDS 3410 Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetimler

Yorum Yap