7326 Sayılı Vergi Affı Kanununun Getirdikleri

HANGİ BORÇLAR VE CEZALAR YAPILANDIRILACAKTIR
A) 30.04.2021 tarihine kadar (Bu tarih Dahil) önceki dönemlere ait;

1-Beyana dayalı vergiler, bunlara ait cezalar, gecikme faizleri, gecikme zamları, (30.04.2021 tarihinden sonraki vergi taksitleri ve 2021 Yılında ödenmesi gereken 2021 yılının tüm geçici vergi hariç)

2-Tahakkuk eden vergi ve Bunlara Bağlı Vergi Cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, (MTV ikinci taksitleri hariç)

3-Vergi Aslına Bağlı Olmayan Vergi Cezaları,

B) 30.04.2021 tarihine kadar (Bu tarih Dahil) önceki dönemlere ait;

Verilen tüm İDARİ PARA CEZALARI, Yapılandırma kapsamındadır.

Ancak;

-1593 Sayılı Hıfsısıha Kanunu,

-4207 sayılı Tütün Ürün. Zararlarını Önleme Kanunu,

-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu,

Kapsamında Verilen İdari Para Cezaları Hariçtir.

C) Bunlar Dışında Kalan ve Maliye Bakanlığınca tahsil edilen 6183 Sayılı Kanunla takip edilen tüm alacakların aslı ve fer’i alacaklarının tümü kapsama girmektedir.

Ancak Adli Para Cezaları Kapsam Dışıdır.

D) 30.04.2021 tarihine kadar (Bu tarih Dahil) önceki dönemlere ait, Gümrük Kanunu, Gümrük Kanunu ve Diğer Yükümlülüklerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca takip edilen;

– Gümrük Vergileri,

– İdari Para Cezaları,

– Faizler,

– Gecikme Faizleri,

– Gecikme zammı Borçları ,

Vergi Affı Kapsamındadır.

E) Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 Sayılı Kanun Kapsamında takip edilen ve Kanunun yayınlandığı tarihe kadarki (../06.2021) veya kanunda belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

1-5510 Sayılı SGK Kanunun 4 ncü maddesinin a, b, c bendleri kapsamında Sigortalılık kapsamından kaynaklanan 2021 Nisan ve önceki aylara ilişkin SGK Primi, SGDP, işsizlik sigortası primi ile bunlara ait gecikme zammı ve gecikme cezaları,

2-2021 Nisan ayı ve öncesine ait İsteğe Bağlı Sigorta ve Topluluk Sigortası Primleri ile bunların gecikme cezası ve gecikme zamları,

3-30.04.2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) bitirilmiş olan ÖZEL İNŞAATLAR ve İHALE Konusu işlerde Ön Değerleme, Araştırma veya Tespit sonucu EKSİK İŞÇİLİKLER üzerinden hesaplanan SGK Primleri ve buna bağlı olan gecikme zammı ve gecikme faizleri alacakları kapsama girmektedir.

4-30.04.2021 tarihine kadar yapılan tespitler ilişkin uygulanan İdari Para Cezaları ile bunlara ait gecikme zammı ve gecikme cezaları,

5-İlgili Kanunla takip edilen 2021 Nisan ayı ve önceki aylara ait DAMGA VERGİSİ ve ÖZEL İŞLEM VERGİSİ ve EĞİTİME KARKI PAYLARI ile bunlara ait gecikme zamları kapsama girmektedir.

F) Özel İdarelerce verilen İDARİ PARA CEZALARI,

6183 Sayılı Kanun Kapsamında takip edilen ve vadesi 30.04.2021 tarihinden önce (Bu tarih dahil) olan ve kanun yayınlandığı tarih itibari ile ödenmemiş bulunan Asıl ve Fer’i Borçların tamamı kapsama girmektedir.

G) Belediyelerin,

1) 213 Sayılı Kanun Kapsamına giren ve 30.04.2021 tarihinden önceki (Bu tarih dahil) beyana dayalı Vergiler ve buna bağlı Cezalar, gecikme zamları ve gecikme faizleri kapsama girmektedir. Ayrıca 6183 Sayılı Kanun Kapsamında takip edilen vergi asılları ve Fer’i Borçları kapsama girmektedir.

2) 2464 Sayılı Kanunun 97.Maddesine göre tahsili gereken 30.04.2021 tarih öncesi olan ve henüz ödenmeyen ücret borçları ve bunlara air fer’i borçlar kapsama girmektedir.

H)Yalıtım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına olan ve vadesi 30.04.2021 tarihi öncesi (Bu tarih Dahil)olup henüz ödenmemiş 6183 Sayılı Kanun Kapsamında takip edilen Asli ve Fer’i Borçlar kapsama girmektedir.

7326 SAYILI VERGİ AFFI KANUNU İLE GETİRİLEN AVANTAJLAR
1-30.04.2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ödenmemiş vergi ve borçların gecikme faizi ve zamlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme imkanı getirilmiştir.

2-Peşin Ödemelerde;

– Yİ-ÜFE tutarından % 90 oranında indirim sağlanmaktadır.

– Trafik Para Cezaları ve diğer idari Para Cezaları ASILLARINDAN % 25 Oranında indirim saplamaktadır.

3-Taksitle ödemek isteyen mükelleflerde ilk iki taksit sonuna kadar

(31 EKİM 2021 tarihine kadar) kalanını peşin ödemek isteyenlere;

– Yİ_ÜFE tutarından % 50 İndirim sağlanmaktadır.

– Trafik Cezalarında ve diğer idari para cezaları asıllarında % 12,5 oranında indirim yapılmaktadır.

4- Vergi Asıllarına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında % 50’si silinmektedir.

5- Vergi itilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında % 90’e varan indirim verilmektedir.

6- Vergi itilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında % 90’e varan indirim verilmektedir.

7-İşletme Kayıtlarının Cezasız ve Faizsiz düzeltilmesi ve gerçek duruma uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. Kasa, Ortaklar Cari, emtia, demirbaşları kayıtlara alma imkanı getirilmiştir.

8-İşletmelerde kayıtlarında yer almayan Kitap ve Basılı yayınları % 4 KDV ödeyerek ceza ve faizsiz stoklarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.

9-Matrah ve Vergi Artırımında bulunan mükelleflerin Vergi İncelemesinden muaf tutulması sağlanmıştır.

11-İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların yapılandırılması sağlanmıştır.

12-Beyan edilmemiş gelirler ve kazançların Pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan edilebilmesi sağlanmıştır.

13-Yapılandırılan Borçların İnternet üzerinden www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların Kartları veya Kredi Kartları ile ödenebilmesi sağlanmıştır.

14-7236 Sayılı Kanunlara göre ödemelerini devam ettiren mükelleflere PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ imkanı getirilmiştir.

BORÇLAR NASIL ÖDENECEKTİR
Borçlar Peşin veya Taksitle Ödenebilecektir.

Peşin Ödemelerde ilk Taksit 30 Eylül 2021’dir.

Peşin veya ilk iki taksit süresinde tamamı ödenmesi halinde her hangi bir fark kat sayı uygulanmayacaktır.

PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM: Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranı üzerinden hesaplanacak güncelleme tutarının % 90’ı indirim yapılarak Mükelleflerden Vergi Borcu ve Yİ-Üfe’nin % 10’unu ödeme imkanı vardır.

Ayrıca İkinci Taksit Süresi olan 30 Kasım 2021 tarihine kadar tüm taksitlerinin ödenmesi halinde, Vergi Borçlarına uygulanan Yİ-ÜFE oranı % 50 oranında İNDİRİMLİ uygulanarak Kalan % 50’sinin tahsilinden vazgeçilmektedir.

Örneğin: Vergi Aslı 108.000 TL olan Borç için 20.250 TL Yİ-ÜFE Hesaplanmış ise, Tamamı peşin ödenmesi halinde 20.250 – (20.250 X % 90)= 2.025 TL Yİ-Üfe ödenecek. Toplam 108.000 + 2.025 = 110.025 TL ödenecektir.

VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEYEN BORÇLAR Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranı ile Hesaplanacak Faizi ile Birlikte Kanunda Belirtilen Sürelerde ödenmesi halinde Kalan Faiz ve Gecikme Zamlarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

1- 6 Eşit Taksitte Ödenmesi Halinde % 1.09 Oranında,

2- 9 Eşit Taksitte Ödenmesi Halinde % 1.135 Oranında,

3- 12 Eşit Taksitte Ödenmesi Halinde % 1.18 Oranında,

4- 18 Eşit Taksitte Ödenmesi Halinde % 1.27 Oranında,

Bir Katsayı ile çarpılarak ikişer Aylık sürelerde ödenecek Taksit tutarları belirlenir.

Taksitlerin İlk iki taksitini ödenmek şartıyla, Yılda iki taksitin ödenmemesi yapılandırmayı bozmamaktadır. Ödenmeyen taksitler Son taksit süresine kadar Gecikme zammı ile birlikte ödenmesi halinde yapılandırma bozulmaz. İkiden Fazla taksit ödenmez ise, Yapılandırma bozulur ve Vergi Aslı ve Faizleri yapılandırmadan önceki haline döner.

Cari Dönem ödenmezse Vergi Affı Taksitlendirmesi bozulmaz.

Matrah Artırımına ait Hükümler kendi hükümlerine göre dikkate alınır.

YAPILANAN BORÇLARDA HACİZ İŞLEMİ NASIL TAKİP EDİLECEK ?
Yapılandırılan Borçlar için Daha Önce Haciz uygulanmış ise, Hacizler Yapılandırmanın Ödemeleri Nispetinde kaldırılır. Bu tutara isabet eden Teminat Mektubu var ise serbest Bırakılır.

Ayrıca 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Haczedilen Mallar Borçlunun talep etmesi halinde Alacaklı Daire tarafından SATILABİLİR.

KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDAKİ BORÇLARDA
YAPILANDIRMA NASIL OLACAK
1- Kanunun Yayınlandığı tarih itibari ile ilk derece yargı mercilerinde dava açmış veya dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, Resen veya idarece yapılmış vergi / Gümrük Vergilerinin % 50’si ile kanunda belirtilen Yİ-ÜFE Aylık tutarına göre hesaplanacak tutarı kanunda belirtilen Taksit ve Şartlarda ödenmesi halinde bu cezalara bağlı Vergi Aslının % 50 si ve Gecikme Faizi ve Gecikme Zamlarının tahsilinden vazgeçilir.

Bu kanunun yayınlandığı tarih itibariyle Gümrük Vergilerine ilişkin Gümrük Yükümlülüğü doğmuş ve İdari itiraz süresi dolmamış bulunan VERGİ BORÇLARI için de Bu kanun hükmü uygulanır.

İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER
Matrah veya vergi artırımında bulunan mükelleflerde, Kanunun yayım (../06.2021) tarihinden önceki dönemlere ilişkin incelemeler, Kanunun yayım tarihine (../06.2021) kadar incelemeye başlanmış olunması halinde 02 Ağustos 2021 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir.

Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, 02 Ağustos 2021 tarihine kadar sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmez.

Mükellefin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar Matrah ve Vergi Artırımında bulunmuş olması koşuluyla, 02 Ağustos 2021 tarihinden sonra sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz.

Mükellef hakkındaki incelemenin 02 Ağustos 2021 tarihinden önce sonuçlanması halinde ise; takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilmesi halinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, Matrah Artırımı ile kıyaslanır. Fark olması halinde Fark Vergi Aslının % 50’si ve Yİ-ÜFE oranında hesaplan tutar ödenir. Vergi Aslına bağlı olmayan Cezaların % 25’i ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutar ödenir. Geri Kalan tutarlar alınmaz.

Mükellef Matrah artırımında bulunmamış ise, hakkındaki inceleme ve takdir sonucu bulunan Fark olması halinde Fark Vergi Aslının % 50’si ve Yİ-ÜFE oranında hesaplan tutar ödenir. Vergi Aslına bağlı olmayan Cezaların % 25’i ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutar ödenir.

MATRAH VE VERGİ ARTTIRIMI
1) Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri vermiş oldukları beyannamelerdeki Matrahlarını 31 Ağustos 2021 tarihine kadar arttırırlar ise kendilerine Vergi İncelemelerinde başka bir tarhiyat yapılmaz.

2) Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrah artırımı yapan Mükellefler, Geçmiş Yıl Zararlarını % 50’sini 2021 ve sonraki yıllarda mahsup edilebilir.

3) Gelir ve kurumlar Vergisi Matrah Artırımında Daha önceki tevkif edilmiş vergilerin olması halinde, Matrah Artırımından Mahsup edilmez.

4) Matrah Artırımına bulunan mükellefler Tevkif Yoluyla ödenmiş Vergilerin İadesi nedeniyle inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır.

5)İşe Başlama ve Bırakma nedeniyle kıst dönemde faaliyette bulunan mükellefler için faaliyette bulunan ay sayısı (kesir aylar tam ay sayılarak) dikkate alınarak hesaplanır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrah Artırım Oranları:
2016 ———- % 35,

2017 ———- % 30,

2018 ———- % 25,

2019 ———- % 20,

2020 ———- % 15 Oranında arttırlar.

Matrah Artırımını Sadece Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri değil Mükellef Olmayanlar da verebilir. Böylelikle Vergi İncelemesi sonucu salınabilecek tüm artırılan vergi türüne maruz kalmazlar.

Bu nedenle Ücret, Kira, SM, Değer Artışı, Menkul Kıymet Geliri gibi geliri olduğunu düşünenler mutlaka bundan yararlanmalıdırlar.

MATRAH VE VERGİ ARTTIRIMI
Arttırılan Bu tutarlara göre, Asgari aşağıdaki tutarlarda Matrah arttırmak zorundadırlar.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri;

Basit Usul GMSİ İşletme SM-Bilanço Kurumlar V.

2016 ————- 4,700 9,400 31,900 47,000 94,000

2017 ————- 4,980 9,960 33,200 49,800 99,600

2018 ————- 5,290 10,580 35,250 52,900 105,800

2019 ————- 5,620 11,240 37,500 56,200 112,400

2020 ————- 6,370 12,740 42,500 63,700 127,500

Arttırılan Matrahlar üzerinden, Vergi Beyannamelerini düzenli veren ve düzenli ödeyenler için % 15 oranında, diğerler Mükellefler % 20 oranında Gelir veya Kurumlar Vergisi Matrahı Artırımı Vergisi Ödeyeceklerdir.

ARTILAN GELİR VE KURUM MATRAHLARI
HANGİ ORANDA VERGİLENDİRİLİR?
Artırılan matrahlar, %20 oranında vergilendirilir ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi alınmaz.

Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için bu Kanunun 2 nci ve 3 üncü (Borç Yapılandırmasından) madde hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilir.

KDV MATRAH ARTIMI NASIL OLACAKTIR?
Katma değer vergisi mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden,

2016 yılı için %3, 2017 yılı için %3, 2018 yılı için %2,5

2019 yılı için %2, 2020 yılı için %2,

Oranından az olmamak üzere belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak 31 Ağustos 2021 tarihine kadar beyan ederler.

HİÇ KDV BEYANNAMESİ VERİLMEMESİ HALİNDE
MATRAH ARTIRIMINDAN NASIL YARARLANILACAKTIR?
Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin beyanname verilmiş olması halinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu fıkradan yararlanılır.

Bu durumda olan adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklarda ortakların tamamının gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmaları şarttır.

En Az 3 beyanname vermiş mükelleflerde ise, Beyan edilen Hesaplanan KDV beyan ayına bölünür ve 12 ile çarpılarak o yıla ilişkin matrah bulunur.

Örneğin: 5 ay beyanname vermiş ve toplam 45.000 TL Hesaplanan KDV olan mükellef için; 45.000 / 5 =9.000 X 12 ay= 108.000 TL Beyan edilmesi gereken matrah bulunur. 2016 yılı için % 3 üzerinden Matrah arttışı = 108.000 x % 3 = 3.240 TL KDV artırım Vergisi hesaplanmış olur.

MUHTASAR BEYANNAMEDE MATRAH ARTIRIMI NASIL OLACAKTIR?
193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden,

2016 yılı için %6,

2017 yılı için %5,

2019 yılı için %3,

2020 yılı için %2,

Oranından az olmamak üzere hesaplanacak gelir vergisini, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar artırırlar.

MATRAH VE VERGİ ARTTIRIMI MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Bu fıkra hükmüne göre artırıma esas ücret tutarı ile matrahlar, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu nedenle Tahakkuk Eden Vergiler Aşağıdaki gibi Muhasebeleştirilmelidir.

————————————-/———————————–

689 Kanunen kabul edilmeyen giderler xxx

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar xxx

————————————————————————–

İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA OLMAYAN STOK, MEKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞ HAKKINDA NASIL BİR DÜZELTME YAPILACAK?
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu fıkranın (a) bendi hükümleri uyarınca aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez.

Örneğin;

—————————————–/————————————

253/255 Demirbaşlar xxx

689 DİĞ.OL.DIŞ.GİD.ZAR. xx

Kanunen kabul edilmeyen giderler

257 Birikmiş Amortisman xxx

360 Ödenecek KDV-2 xx

——————————————————————————

Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman addolunur. Bu Demirbaşlar için Amortisman Ayrılmaz.

Demirbaşların satılması halinde, satış bedeli defter değerinden düşük olamaz.

Sorumlu Sıfatıyla Beyan edilen vergiler beyan edilen süresinde ödenir.

Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar için ödenen vergiler Genel KDV’den İNDİRİLMEZ.

Genel KDV oranına tabi makine teçhizat için % 9, İndirimli Oranlı KDV.dekilerde

% 50’si oranında hesaplanan vergi ödenir. (Örn. % 8 KDV.için % 4, % 1 için % 0,5 oranında ödenecek)

İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA OLMAYAN EMTİALARDA
NASIL BİR DÜZELTME YAPILACAK?
İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda olmayan emtia için bilanço esasında bir karşılık hesabında takip edilir.

Emtia için ayrılan karşılık ortaklara dağıtılması veya tasfiye halinde sermayenin bir unsuru sayılır ve vergilendirilmez.

—————————————–/————————————

150-157 Emtia Stokları 100

191 İndirilecek KDV (Ödendiği Ayda) 9

529 Özel Fonlar 100

enecek KDV-2 9
—————————————————————————–

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydederler.

Sorumlu Sıfatıyla Beyan edilen vergiler beyan edilen süresinde ödenir.

Bunlar için ödenen vergiler Ödendiği aydaki 1.Nolu KDV Beyannamesinde İNDİRİLİR.

Genel KDV oranına tabi makine techizat için % 9, İndirimli Orandakilerde

% 50’si oranında hesaplanan vergi ödenir. (Örn. % 18 için % 9, % 8 KDV.için % 4 ödenecek)

Basılı Kitap ve süreli Yayın için % 4 oranında KDV ödeyerek kayıtlara alınabilinecektir. İndirim Konusu yapılır, ancak iade konusu yapılamaz.

İŞLETMEDE OLMADIĞI HALDE KAYITLARDA OLAN EMTİALARDA
NASIL BİR DÜZELTME YAPILACAK?
Örneğin; Kayıtlarda 900 TL Stoku olmasına rağmen işletmede olmayan Emtia için Karını da ekleyerek Fatura Kesmek Suretiyle, (7326 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenmiştir.) kayıtlarından çıkarabilirler ve beyan edebilirler.

——————– / ————————————–

100 /102 (7143 S.K. Satışı) 1180

600 Yurt İçi Satışlar 1000

391 Hes. KDV 180

Karı dahil Satış Fiyatı ile kesilen Fatura Kaydı

——————– / ————————————–

620 SMM 900

150-157 Stoklar 900

SMM Kaydı

———————- / ————————————-

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE OLMAYAN KASA VE
ORTAKLAR CARİ HESAPLARI İÇİN NASIL BİR YOL İZLENECEK?
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2020 tarihli bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını 31 Ağustos 2021 kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.

İlk Taksiti Beyanname verme süresinde, diğer taksitleri beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere 3 taksitte ödenecektir.

Bu fıkranın (a) bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.

Örneğin 31.12.2020 tarihi itibariyle 131 hesap bakiyesi 100.000 TL ve 331 hesap bakiyesi 5.000 TL ise düzeltme işleminden yararlanacak tutar

(100.000 – 5.000 )= 95.000 TL dir.

95.000 x 0,03 = 2.850 TL ödenecek vergi Ödeyeceklerdir.

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE OLMAYAN KASA VE
ORTAKLAR CARİ HESAPLARI İÇİN NASIL BİR YOL İZLENECEK?
Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

———————————————-/—————————————————

689 DİĞ.OL.DIŞ.GİD.ZAR. 2.850

Kanunen kabul edilmeyen giderler

360 ÖDEN.VERGİ. VE FON. 2.850

————————————————————————————————–

———————————————-/—————————————————

689 DİĞ.OL.DIŞ.GİD.ZAR. 95.000

Kanunen kabul edilmeyen giderler

331 ORTAKLARA BORÇLAR 5.000

131 ORTAKLADAN ALACAKLAR 100.000

————————————————————————————————–

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz.

Hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır.

Bu vergilerin bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranın uygulanacak gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur.

Ancak Matrah Artırımı yapanlar Matrah Artırım avantajlarından yararlanılamaz.

Taksit ödeme sürelerinde Zaman aşımı işlemez.

7256 SAYILI KANUNLA BORÇLARINI YAPILANDIRAN MÜKELLEFLER
BU KANUNDAN YARARLANABİLİR
7256 Sayılı Kanunla yapılandırma yapan mükellefler bu kanundan yararlanabilirler. Ödedikleri Taksitler için 7256 yapılandırması geçerli olup, sadece katsayı uygulanır. Kalan Borçları için 7326 Sayılı Kanundaki Katsayılar uygulanır.

Bu Kanun 6552 Sayılı Kanun ve 6736 Sayılı Kanun ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamındaki kalan alacaklar için uygulanmaz.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALARA OLAN BORÇ YAPILANDIRMASI
30.04.2021 tarihine kadar ödenmesi gereken tüm odalar ve borsalara ait aidat, oda payları ve borsa tescil ücretlerin birinci taksiti bu kanunun yayın tarihinden itibaren 4.ayın sonuna kadar (31.10.2021) kalanını da toplam azami 6 taksitte ödenmesi halinde, faiz, gecikme zammı ve feri borçlarından vazgeçilecektir.

Bu borçlar için 30.09.2021tarihine kadar ilgili oda veya borsaya başvurulması gerekmektedir.

SMMM VE YMM ODALARINA BORÇLAR
30.04.2021 tarihine kadar ödenmesi gereken SMMM ve YMM Odalarına olan borçların birinci taksiti bu kanunun yayın tarihinden itibaren 3.ayın sonuna kadar (31.09.2021) kalanını da toplam azami 6 taksitte ödenmesi halinde, faiz, gecikme zammı ve feri borçlarından vazgeçilecektir.

Bu borçlar için kanunun yayımının ikinci ayının sonuna kadar (31.08.2021) ilgili odaya başvurulması gerekmektedir.

Bu kapsamda kısmen ödenen borçların kalanı için faiz gecikme zammı, gecikme faizi kendi mevzuatına göre tahsil edilir.

MUAYENESİ GEÇENLER 31 ARALIK 2021 TARİHİNE KADAR ARAÇ
MUAYENESİ YAPTIRMASI HALİNDE
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar araç muayenesini yaptırması gerektiği halde yaptırmayanlar 31.12.2021 tarihine kadar araç muayenesini yaptırması halinde; Kanunun yayın tarihine kadar Yİ-ÜFE oranında, her ay kesri için de % 0,75 oranında ödemek suretiyle Mevcut mevzuat çerçevesinde ödemeleri gereken % 5 fazla tutarları ödemezler.

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap