Ba Bs Formlarının Değişikliğine İlişkin Tebliğ Taslağı Hakkındaki Görüşlerimiz

Maliye Bakanlığı tarafından 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanması planlanan BA, BS Formlarının kimler tarafından verileceğini, verilme şartlarını yeniden düzenleyen Tebliğ Taslağı incelendiğinde, aşağıdaki önerilerin Bakanlık Yetkililerine iletilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle siz değerli meslektaşlarımız ve Camiamızın bu konuda konsensüs oluşturarak taleplerimizi iletmemizi öneririm.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/VUK_BaBs_TebTaslak.pdf

1- Kısaca Ba, Bs Formu olarak adlandırılan formların 18.11.2009 tarihli Makalemizde de belirttiğimiz gibi Tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti olanlar tarafından verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Maliye Bakanlığı 7 yıl sonra bahsettiğimiz gibi bir düzenleme yapmıştır. Yine de Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf ama Defter tutmak zorunda olan Mükelleflerin de bu formu vermesi gerekir.

2- Bu formların tek bir Beyan halinde gönderilmesi, Ba, Bs ayrı ayrı tahakkuk alınmaktansa TEK tahakkuk esasına dönülmesi gerekmektedir. Böylelikle Formların ayrı ayrı takibinden ziyade tek tahakkuk ve tek beyan esası benimsenmelidir.

3- Bize göre, Ba, Bs Faturalarının 5.000 TL sınırının kaldırılmamalı, Bildirimler Mükellef Grupları bazında Farklı limitlere tabi tutulmamalıdır. Örneğin Serbest Meslek ve işletme Hesabına göre defter tutanlar için 3.000 TL, Bilanço Esası için 10.000 TL belirlenmesi tamamen hatalıdır. Camiamızda birlgi karmaşasına, şirketler arası mutabakatlarda hangi kriter göre mutabakat yapılıp yapılmayacağı karmaşası oluşturulmamalıdır. Ba / Bs Formu Limiti işletme hesabı veya serbest meslek mükelleflerinde 50.000 Ciro ayrımı da gerek yoktur. Bu tür farklı belirlemeler Camiamızı ve Firmaları yoracak ve basit limit hatalarına sebep olacaktır. Eğer Limit Belirlenecekse, ya Limit 5.000 TL kalmalı veya tüm mükellefler 10.000 TL aşan alış ve satışlarını bildirmelidir.

4- Beyanname Verme Dönemi süresi ertesi ayın sonu belirlenmiştir. Bu süre Beyanname verme süreleri uzatıldığında gerçekten Meslektaşlarımızı sıkıştırmakta, Bu nedenle süre uzatımlarında uzatılan süre kadar Ba / BS Formlarının verilme sürlereri otomatik uzamalıdır.

5- Bizce Ba, Bs Formları ile ilgi Mükellef tarafından Kendiliğinden verilen Düzeltmeler için VUK göre ceza kesilmemelidir. Ba, Bs formlarını hiç vermeyenlere veya İdare tarafından tespit edilenlere Ceza tabiki doğrudur. Ancak beyannını zamanında veren mükellefin her zaman Düzeltme yapma hakkının kullandırılmalıdır. Dürütt mükellefler ile dürüst olmayanlar ayıklanmış olur. Aslen Düzeltme hakkı mükellefin VUK 116 ve müteakip maddelerine göre her zaman vardır. Şu anki uygulamada Her türlü düzeltme, geç verme veya hiç vermeme durumlarının tümünde Ceza kesilmektedir.

6- Muhtasar Beyanname ile beyan edilen ödemelerin tekrar BA, BS formlarında tekrar bilgilerinin istenmesine gerek olmadığını düşünmekteyiz. Bu tip kira, Gider Pusulası ile yapılan ödeme, Serbest Meslek Makbuzu ödemeleri bir de BA / BS Formlarında istenmesi mükerrer bilgi girişidir diye düşünmekteyiz.

7-Mükelleflerin Serbest Meslek ve KDV Tevkifatlı Faturalarda BA/BS Limitinde Brüt tutar veya Mal/Hizmetin KDV Matrahı dikkate alınması gerektiği açık seçik belirtilmelidir. (Özellikle ÖTV.li ve Özel İşlem Vergisine tabi mallar için sorun olmaktadır.)

8-Tebliğde İthat edilen ürünler ile Fiktif depolarında bekletilen mallara ve Transit Ticarete konu mallara ait BA/BS Formlarının ithalat aşamasında veya Transit Ticaret aşamasında beyan edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Fatura tarihleri bazında bakıldığında bilgi ve belgesi ulaşmayan işlemlere ulaşmanın sıkıntısını gidermek gerekir. Beyannameye dayalı ithalatlarda İthalat beyannamesi ayında, diğerlerinde işlem tarihinde bildirilmelidir.

8-Tebliğ Kapsamına giren belge türlerini de ayrıca belirlemek gerekmektedir. Örneğin;Fatura, Gider Makbuzu, S.Meslek Makbuzu Müstahsil Makbuzu, Bilet, Sigorta Poliçesi, gibi…. Hangi Belgelerdeki tutarların Ba/BS Formlarına dahil edileceği biraz daha belirtilir ise Mükelleflerin hatalı beyan vermelerinin önüne geçmiş olunur.

9-BA / BS Formlarında Günlük Z Raporları ile yapılan Satışların yazılmasının ne İDAREYE ve de Bilgi Eksikliğine sebep olmamaktadır. Bu tutarın istenmesi Meslektaşlarımızın kısıtlı zamanlarını daha da azaltacak ve Firmaların Muhasebe Maliyetlerini arttıracaktır. Maliyeti elde edilecek istatistiki bir verinin getireceği faydadan çok fazla olduğundan BA / BS Formlarında mevcut olduğu gibi sadece Alış / Satış Limitlerini aşan bilgilere yer vermek daha doğru olacaktır.

Bize göre Tebliğ Taslağında Bahsedilen hususların dikkat edilmesini, Camiamızın Temsilcileri ile görüş alışverişi yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap