KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapan Tebliğ Yayımlandı

  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapan Tebliğ Yayımlandı

Yayımlanan Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (KDV GUT) “İstisnalar” başlıklı II. bölümünde ilgili yasa değişiklikleri doğrultusunda değişiklik ve ilaveler yapılmış olup, yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir:

  1. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna uygulamasında, KDV GUT tebliğinin (II/B-7.6.) bölümüne yapılan ilave ile, Ulusal güvenlik kuruluşlarının verdiği istisna belgesi ve onayladığı listede yer alan mal ve hizmetlerin istisna şartlarını taşımadığının tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan ulusal güvenlik kuruluşları sorumlu olması öngörülmüştür. Değişikliğin yürürlük tarihi 28.5.2022’dir.
  2. Konut veya İşyeri Teslimleri istisna uygulamasında, konut veya işyerinin elden çıkartılmasına ilişkin olarak ilgili yasa değişikliği öncesi bir yıl olan süre, üç yıl olarak Tebliğin (II/B-12.) ve (II/B-12.3.) bölümlerinde yerlerine konulmuştur. Yeni belirlenen sürelere ilişkin değişiklik 1.5.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
  3. “İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” başlıklı (II/E-7.) bölümüne yapılan ilave ile istisnanın “İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” olarak genişletilmiş olan kapsamına ve istisnanın uygulama esaslarına ilişkin aşağıdaki açıklamalar getirilmiştir:
    “7/A. İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri

3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanunla değişik geçici 37 nci maddesinde, “İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlar.

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi üç yıla kadar uzatmaya; Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almakta olup, söz konusu hükmün yürürlük tarihi 1/5/2022 olarak düzenlenmiştir.

28.5.2022 tarihinde yayımlanan KDV tebliği ve bu tebliğ ile KDV GUT’a eklenen 30 ve 31 no’lu eklere ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yap