Konkordato Proje Hazırlama

Konkordato Proje Hazırlama

Konkordato proje hazırlama, Konkordato, teklifin alacaklılar tarafından nitelikli çoğunluk (50+1) ile kabulü ve mahkeme kararı sonucunda borçlunun kendisine uygun koşullar çerçevesinde ödeme yapmasını mümkün kılan yasal bir fırsattır. Aslında, bir konkordato, borçlu ile alacaklıları arasında kanunda belirtilen koşullar altında yapılan bir anlaşmadır.

Konkordato Proje Hazırlama

Konkordato projesinin hazırlanması, alacakların bildirilmesi ve bunlarla ilgili incelenmeler tamamlandıktan sonra yapılacak ilânla alacaklılar, konkordato projesini müzakere etmek üzere toplantıya davet edilir. Komiser alacaklılar toplantısına başkanlık eder ve borçlunun durumu hakkında bir rapor verir. Borçlu gerekli açıklamaları yapmak üzere toplantıda hazır bulunmaya mecburdur.

Konkordato projesi;

  • Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya
  • Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini

Çoğunluk tarafından imzalanması halinde kabul edilmiş sayılır. Sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilecek. Mahkeme, komiserin raporunu ve diğer gerekli belgeleri inceleyerek, konkordatonun kesin süre içinde onaylanıp onaylanmayacağına ilişkin kararını verir. Mahkeme kesin süre içinde karar veremezse, süreyi en fazla 6 ay uzatabilir.

Konkordatonun Tasdiki İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

  • Konkordato projesinin mahkeme tarafından konkordato tasdiki aşağıdaki şartların gerçekleşmesine bağlıdır;
  • Teklif edilen tutarın, borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması.
  • Teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile orantılı olması.
  • Konkordato projesinin kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini aşan bir çoğunlukla kabul edilmiş bulunması.
  • İmtiyazlı alacaklıların alacaklarının tam olarak ödenmesinin ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifasının, alacaklı bundan açıkça vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmış olması.
  • Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama giderleri ile konkordatonun tasdiki durumunda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden alınması gereken harcın, tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş olması.

Konkordato Süreci

Konkordato süreci oldukça yorucu ve teknik bilgi gerektiren bir süreçtir. Aşağıda süreci maddeler halinde sizlere açıkladık;

1) Konkordato talebi: Bu aşamada borçlu ile alacaklı mahkemeye konkordato talebi ile başvurmaktadır.

2) Geçici mühlet kararı: Bu aşamada mahkeme gerekli görmesi halinde borçlunun malvarlığına tedbir kararı koyabilir ve geçici olarak konkordato komiseri atar. Komiserin görevi, işletmenin faaliyetlerini sürdürmek, ara rapor hazırlamak ve borçluyu denetlemektir.

3) Kesin mühlet kararı: Olumlu sonuçlanacağı düşünülen konkordato için kesin mühlet verilir. Bu aşamada ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanamayacaktır. Komiser görevine devam edecek ve borçlu rehin tesis etmek, kefil olmak gibi işlemleri onun izni olmadan gerçekleştiremeyecektir. Kesin mühlet aşaması sona ermeden önce borçlunun borcunu ödeyebilecek durumda olması ve durumunun iyileşmesi halinde konkordato süreci sonlandırılabilir.

4) Alacaklıların Toplanması: Bu aşamada yapılacak bir toplantı ile borçlunun borcunu nasıl ödeyeceği kararlaştırılacak olup Konkordato Projesi oluşturulacaktır. Söz konusu toplantı komiser başkanlığında yapılacak olup borçlunun katılımı zorunlu kılınmıştır.

5) Konkordatonun Tasdiki ve İlanı: Mahkemenin borçlunun konkordato talebini değerlendirdiği aşamadır. Eğer bu aşamada mahkeme tarafında konkordatonun reddine karar verilirse, re’sen iflas kararı da verilebilir. Talep kabul edilirse borçlunun borcunu nasıl ödeyeceği ile alacaklıların alacaklarının ne kadar miktarından vazgeçtikleri değerlendirilir. Bu aşamada iki ayda bir mahkemeye rapor vermesi amacıyla kayyım atanacaktır.

6) Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları: Konkordato, mahkemece tasdik edilmesiyle artık bağlayıcı hale gelecektir.

7) Fesih: Kötü niyetle sakatlanan konkordato, kötü niyetin kanıtlanması halinde tamamen feshedilir. Konkordato projesince kendisine ödeme yapılmayan alacaklının mahkemeye başvurması halinde ise kendisi hakkında yani kısmi olarak konkordatoyu feshettirebilmesi mümkündür.

Yorum Yap