Konkordato Nedir

Konkordato Nedir

Konkordato nedir, konkordato türleri nelerdir?, konkordato danışmanlığı, Adi konkordato nedir, başvurma prosedürü nedir, süreç nasıl işlemektedir? Bu sorularınıza ve konkordatoya ilişkin birçok sorunuza bu makalemizde yanıt bulabilirsiniz. Konuya ilişkin tüm sorularınızı iletişim formu doldurmak suretiyle bizlere iletebilirsiniz.

Konkordato Nedir ?

Konkordato ne demek?, kısaca açıklamak gerekirse borçlunun mahkeme denetimi altında alacaklılar ile anlaşması durumuna konkordato ismi verilmektedir. Bu anlaşmanın içeriği iki şekilde olabilmektedir. Öncelikle borcun belirli bir oranının ödenmesi ile borcun sona ermesi şeklinde tarafların anlaşması mümkündür. Bununla birlikte borcun vadelere bölünerek ödenmesi halinde borçlunun borcundan kurtulacağı hususunda anlaşılabilir. Ayrıca konkordato terimi, literatürde borç anlaşması veya iflas anlaşması olarak da ifade edilmektedir. Konkordato hem adi borçluların hem de iflasa tabi borçluların yararlanabileceği hukuki bir yoldur.

Konkordato hem borçlu hem alacaklının menfaatleri düşünülerek düzenlenmiş bir hukuki yoldur. İki taraf da kendince fedakarlıklarda bulunarak sulh yoluna giderler. Borçlu olan biri hayatın olağan akışı dolayısıyla borcunu ödemek istemesine rağmen ödeyemeyebilir. Bunun yanında tüm borçlarını vadesinde ödemesi durumunda borçlunun ekonomik geleceği büyük zararlar görebilir. Ayrıca böyle bir durumda alacaklı taraf konumunda olan kişiler de alacaklarını tam veya kısmen alamayabilirler. Özellikle birden fazla alacaklının var olduğu durumlarda bazıları alacaklarını tahsil edebilirken bazıları edemeyebilir. Konkordatonun amacı, tarafları sulh yoluna iterek bu tür zararların meydana gelmesini engellemektir.

Konkordato, icra takibi tarzında bir takip yolu değildir. Nitekim alacaklıların borçluyu takip etmesini öngören bir yol değildir. Tam aksine borçlunun olası icra takiplerinden kaçınmasına ve iflasın önüne geçilmesine yarayan bir prosedürdür.

Konkordato Danışmanlığı

Ticari hayat da işletmeler fırsat ve riskleri değerlendirerek büyüyebildiği gibi bazen de iflas ederek ticari hayatlarını sonlandırabilmektedirler. İflas hali işletmenin ölümü demektir. İflas halinde işletmenin sermayedarları, alacaklıları, müşterileri, satıcıları, işçileri ve işletme ile ilgili olan herkes zarar görmektedir.

AG Denetim İflasın Ertelenmesi uygulaması ile Konkordato uygulamalarında deneyimli uzman ekibiyle bu alanda da hizmet sunmaktadır. Mahkeme aşamasına kadar olan tüm süreci yürüterek dosyayı davayı takip edecek şirket hukuk müşavirlerine teslim eder.

Konkordato Danışmanlığı

Konkordato danışmanlığı hizmeti;

Konkordato Türleri Nelerdir?

Konkordato türlerini, yapılış biçimine ve yapılış zamanına göre iki ana başlıkta toparlayabiliriz. Yapılış zamanına göre konkordato türleri; iflas dışı konkordato, iflas içi konkordato ve malvarlığının terki suretiyle konkordatodur. Yapılış biçimine göre konkordato türleri ise; tenzilat konkordatosu, vade konkordatosu ve karma konkordato şeklindedir.

Yapılış Zamanına Göre Konkordatolar:

İflas Dışı Konkordato: İflastan önce borçlunun teklif etmesi ile gündeme gelmektedir. İflasa tabi şahıslardan ise borçlu, iflas öncesinde konkordato teklifinde bulunabilir. Bu teklif alacaklılar tarafından kabul edilir ve mahkemece de tasdik edilirse borçlu iflas etmekten kurtulur.

İflas İçi Konkordato: Burada hakkında iflas kararı verilmiş borçlu söz konusudur. Burada borçlu müflis sıfatından kurtulmayı ve borçlarının yeniden yapılandırılmasını amaçlamaktadır. İflas içi konkordato, mahkemece tasdik edilirse, iflasın tüm hüküm ve sonuçlarını ortadan kaldırmaktadır. Müflis, bu yola ancak iflasın açılmasından paraların kesin dağıtılmasına kadar geçen süreç içerisinde başvurabilir.

Malvarlığının Terki Sureti ile Konkordato: Bu tür konkordatoda borçlu, malvarlığını alacaklılar üzerine geçirmektedir. Bu şekilde borçlu borcundan ve ileride karşısına çıkabilecek olan iflas sonucundan kurtulmaktadır. Alacaklılar, kontrolleri altındaki malvarlıklarını kanunda düzenlenen usuller çerçevesinde paraya çevirirler. Elde edilen paradan alacaklarını tahsil ederek böylelikle alacaklılar.

Yapılış Biçimine Göre Konkordatolar

Tenzilat Konkordatosu: İmtiyazsız alacak sahipleri kanundaki usuller çerçevesinde, alacaklarının belirli bir yüzdesinden feragat etmektedirler. Bu sebeple yüzde konkordatosu adı ile de anılmaktadır. Borçlu, feragat edilen oran dışındaki alacakları ödemesi suretiyle borcundan kurtulmuş olur.

Vade Konkordatosu: Alacaklı tarafından, alacak miktarında herhangi bir feragatte bulunulmaksızın, borçluya borcunun tamamını ödemesi noktasında vade tanınır. İİK m. 305 gereğince, borçlunun mevcudu doğrultusunda hareket edilmelidir. Dolayısıyla bu şekilde vade tanınması ile borcun tamamının ödenmesi söz konusu ise artık yüzde konkordatosu gündeme gelmeyecektir.

Karma Konkordato: Burada borçlunun çok ağır ekonomik zorluklarla karşı karşıya olması gerekmektedir. Burada ödeme teklifi, hem yüzde hem de vade konkordatosunu içermektedir. Yani alacaklı, hem alacak miktarının belli bir oranından vazgeçmekte hem de kalan kısım için borçluya vade tanımaktadır.

Konkordatonun Temel Aşamaları

Burada belirtilen aşamalar temelde iflâs dışı (adî) konkordato ile ilgilidir.

7101 sayılı Kanun Değişiklik Öncesi Konkordatonun Aşamaları:

 • Konkordato teklifi ve bu teklife bağlı olarak muhafaza tedbirlerinin alınması teklifin ilânı ile itiraz. Bu teklif icra mahkemesine yapılmaktaydı.
 • Konkordato mühleti verilmesi ve konkordato komiseri atanması, mühletin ilânı ve ilânla alacaklıların çağrılması.
 • Alacaklılar toplantısı ile bu toplantının ardından komiserin dosyayı mahkemeye vermesi ve icra mahkemesine bildirmesi.
 • Konkordatonun tasdiki ve tasdikin ilânı. Bu konuda görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesiydi.
 • Konkordatonun yerine getirilmesi ve malvarlığının terki suretiyle konkordatoda tasfiye işlemlerinin yerine getirilmesi.

Bu süreçte icra mahkemesi ve asliye ticaret mahkemesi farklı şekillerde görevli kılınmıştı.

Mevcut Düzenlemede Konkordatonun Aşamaları

Konkordatoya başvuru ve geçici mühlet talebi (m. 285-286)

 • Gerekçeli dilekçeye kanunda aranan belgeler eklenerek başvuru yapılır.
 • Konkordato avansı yatırılmalıdır.

Geçici mühlet (m. 287-288) (3+2 ay)

 • Kanunda aranan belgeler eksiksiz mevcutsa derhal geçici mühlet kararı verilir.
 • Kararla birlikte malvarlığı için gerekli görülen tedbirler alınır.
 • Geçici konkordato komiseri görevlendirilir.
 • Kesin mühletin sonuçlarını doğurur.
 • İlân ve gerekli yerlere bildirim yapılır.

Kesin mühlet (m. 289-298) (1 yıl+6 ay)

 • Mahkeme borçluyu, talep eden alacaklıyı, komiseri dinler; itiraz eden alacaklıların talebini değerlendirir.
 • Kararla birlikte malvarlığı için gerekli görülen tedbirler alınır.
 • Kesin mühlet komiseri görevlendirilir.
 • Alacaklılar kurulu oluşturulabilir.
 • Kesin mühlet kanunda belirtilen sonuçları doğurur.

Alacaklılar toplantısı (m. 299-303)

 • Alacaklıları alacaklarını bildirmeye, borçluyu bunlar hakkında beyana davet edilir.
 • Alacaklılar toplantısına davet gerçekleşir.
 • Alacaklılar toplantısı yapılır.

Konkordatonun mahkemece incelenmesi ve tasdiki (m. 304-308b)

Konkordatonun uygulanması ve tasfiye (m. 308c-308g)

Konkordato Süresi Ne Kadar?

Konkordato süresi geçici mühlet için 3 aydır fakat gerekli şartlar sağlandığında 2 ay daha uzatılabilir. Kesin mühlette konkordato süresi 1 yıldır ve gerekli görüldüğünde 6 ay daha uzatılabilir. Mahkeme ise kararını geçici süre içinde kesin süre ile verir. Konkordato, iflâs ertelemedeki şikâyetler sebebiyle daha kısa sürede sonuçlanan bir yol olarak düşünülmüştür.

Konkordato için kanunda öngörülen süreler

 • Geçici mühlet için 3 ay ve gerektiğinde uzatılacak 2 aylık süreyle 5 aya kadar uzamaktadır (İİK m. 287/4).
 • Kesin mühlet ise, bir yıl (12 ay) ve gerektiğinde 6 aylık sürenin uzatılmasıyla 18 aya kadar sürmektedir (İİK m. 289/3, 5).
 • Ayrıca tasdiki için de gerektiğinde 6 aylık bir süre verilmektedir (m. 304/2).

Kısaca toplamda 29 ay gibi bir süre söz konusudur. Tecrübeler göstermiştir ki, uygulamamız bu süreleri sonuna kadar kullanmakta, hatta verilen tedbir kararları vs. yoluyla kanun yolu aşamasında bu süreler işletilmeyerek fiilen daha uzun bir süreye de yayılmaktadır.

Konkordatoda Yeni Düzenleme

7101 sayılı Kanunla konkordatoda önemli değişiklikler olmuştur. İşletmelerin ayakta kalması amacıyla daha etkin bir düzenleme yapılması amaçlanmış, malî yönden kriz durumunda olan işletmelerin ayakta kalması amaçlanmıştır. İflâs erteleme kaldırılarak onun yerine daha etkin bir konkordato sistemi öngörülmek istenmiştir. Bu çerçevede iflâs ertelemede ortaya çıkan sorunlar ve bu kurumun kötüye kullanılmasından kaynaklanan olumsuzluklar ortadan kaldırılmak amaçlanmıştır.

Daha kısa sürede, daha etkin bir rehabilitasyon imkânı sağlanmak istenmektedir. Konkordatoda temel anlayış değişmese de, konkordatoya başvuru ve incelenmesi ile usûl ve etkilerinde oldukça önemli değişiklikler olmuştur. Yeni sistem, İsviçre’deki bu konudaki yeni değişikliklerin (bazı farklarla) uyarlanmasıdır. Fakat gerek bazı hükümlerin farklı alınması gerekse ekonomik ve hukukî altyapının farklı olması sebebiyle istenen sonucun gerçekleşmesi sorunludur.

Ekonomik yapıdaki sorunların sadece hukukî enstrümanlarla çözümünü beklemek istenen sonucu sağlayamayacaktır. Ayrıca yeni konkordatonun kısa süreli uygulamasından da aslında engellenmek istenen sorunların bir kısmının bu sefer yeni sistem içinde de  farklı görünümle devam ettiği görülmüştür. 7101 sayılı Kanun sonrası ortaya çıkan aksaklıklara engel olmak amacıyla 7155 sayılı Kanunla konkordatoda bazı yeni düzenlemeler yapılmış, bu aksaklıklar engellenmek istenmiştir.

Yorum Yap