Koronavirüs (Covit-19) Salgını Nedeniyle Beyannamelerde ve Ödemelerde Ek Süre Talep Edilebilir Mi?

Cumhurbaşkanımızın 18.03.2020 tarihindeki açıklamasına göre; “Ülkemizin maruz kaldığı virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için devlet olarak tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bu süreçte en büyük görev fert fert milletimize düşüyor. Milletimin her bir ferdinden ricam, Kovid-19 tehdidi geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır” dedi.

Bu Kapsamda açıklanan ve sözlü beyanatında söylediği; “100 MİLYAR LİRALIK BİR KAYNAK SETİNİ DEVREYE ALIYORUZ” açıklamasında 12. Maddesinde; Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin süresini 3 ay erteliyoruz.” Dedi.

Ancak Cumhurbaşkanlığı’nın Web Sayfasında yapılan açıklamada bu tür bir açıklama yer almamaktadır.

(https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/117037/-ulkemizin-maruz-kaldigi-virus-tehdidinin-en-kisa-surede-bertaraf-edilmesi-icin-devlet-olarak-tum-imk-nlarimizi-seferber-ettik-)

Bu yazıyım yazıp sizlere göndereceğimiz sırada Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından sosyal medya hesabından 2020 Şubat ayına ait Katma Değer Vergisi 26 Nisan 2020 tarihine ve 2020 Şubat ayına ait BA-BS Formları 30 Nisan 2020 tarihine uzatıldığına dair haber geldi. Ancak Maliye Bakanımız sanıyorum Muhtasar Beyannamesi, Damga Beyannamesi ve Sosyal Güvenlik Bildirimleri konularını unuttu veya Maliye’nin bu beyannameleri verdirme ve bu beyanname ve bildirgelerden gelecek paraları tahsil etme ihtiyacı olduğundan, bilerek ertelemedi.

Bakanımızın Açıklaması aşağıdadır;
“Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır.

Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL’lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak.”

Vergi Kanunlarında Mücbir sebep Halleri sıralanmıştır. Mükellefler Mücbir hallerin varlığında Vergi Usul Kanunu 17.Maddesi Kapsamında bir aya kadar ek süre verilir denmektedir.

Yine 5510 sayılı Kanun’un 91 inci maddesine göre; Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler ve sigortalılar ile yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalıların, 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme süreleri ertelenmektedir.

Bu kapsamda Biz Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Kanuni haklarımızı kullanarak ekteki dilekçeleri İnteraktif Vergi Dairelerinden başvurmaya davet ediyorum. Ayrıca SGK Kurumuna’da bir dilekçe ile başvurmalarını öneririz.

Aksi takdirde Vergi İdaresi ve Sosyal Güvenlik Kurumu, beyanname ve bildirimler için bizlere ek süre vermeyecek ve bizler Virüs tehditi altında çalışmak zorunda kalacağız.

Tüm Camiamıza bu konuda adım atmaya ve Maliye Bakanlığı’na Vergi Dairelerimiz aracılığı ile Bağlı bulunan Sosyal Güvenlik Kurumuna dilekçe vermeye davet ediyorum.

VERGİ USUL KANUNU İLGİLİ MADDELERİ:
Mücbir Sebepler
Madde 13 Mücbir sebepler:

1. Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;

2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;

3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler;

4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyle defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması,

gibi hallerdir.

Kanuni ve İdari Süreler
Madde 14

(Değişik: 23/6/1982 – 2686/3 md.) Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir.

Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare

belirler ve ilgiliye tebliğ eder.

Mücbir Sebeplerle Gecikme
Madde 15

13 üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden her hangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar

süreler işlemez. Bu takdirde tarh zaman aşımı işlemiyen süreler kadar uzar.

Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malûm olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi lâzımdır.

(Ek fıkra: 28/12/2001-4731/4 md.;Değişik üçüncü fıkra: 16/7/2004-5228/1 md.) Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan

haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilân etmeye ve bu sürede

vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki vergi türleri ve işyerleri itibarıyla;

beyannamelerin toplulaştırılması, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesi ve beyanname verme zorunluluğunun

kaldırılması şeklinde de kullanılabilir.

Mühlet Verme
Madde 17

(Değişik birinci fıkra: 16/7/2004-5228/2 md.) Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik

ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanunî sürenin bir katını, kanunî sürenin bir aydan az olması

halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir.

Bu mühletin verilebilmesi için:

1. Mühlet istiyen sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır.

2. İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule lâyık görülmelidir.

3. Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.

(Değişik üçüncü fıkra: 16/7/2004-5228/2 md.) Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen

mahalline devredebileceği gibi bölgeler, iller, ilçeler veya sektörler ile iş kolları ya da mükellef grupları itibarıyla yazılı başvuru şartı aramaksızın da kullanabilir.

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap