Transfer Fiyatlandırması Tasdik Hizmeti

Transfer Fiyatlandırması Tasdik Hizmeti

Transfer Fiyatlandırması Nedir?

Transfer Fiyatlandırması Tasdik Hizmeti, Transfer fiyatlandırması, ilişkili taraf olarak kabul edilenler arasındaki alış ve satış işlemlerinde uygulanacak fiyatın kurumlar vergisi açısından belirlenmesidir.

Transfer fiyatlandırması yoluyla gizlenmiş kar dağıtımı, kol uzunluğu ilkesine aykırı olarak ilişkili taraflarla belirledikleri fiyat veya bedel üzerinden mal veya hizmet satın alarak veya satarak karın tamamen veya kısmen diğer tarafa aktarılmasıdır.

Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyon Yükümlülüğü

Bilindiği üzere, ilişkili taraflarla mal veya hizmet alım-satımı yapan tam ve sınırlı mükellef gerçek kişi ve kurumların gelirlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde beyan edilmesini sağlamak ve vergi matrahının transfer fiyatlandırması yoluyla aşınmasını önlemek amacıyla yapılan düzenlemelerden biri de transfer fiyatlandırmasına ilişkin işlemlerin belgelendirilmesidir.

Bu amaçla mükellefler tarafından hazırlanması zorunlu olan Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporuna ilişkin bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

Transfer Fiyatlandırması Tasdik Hizmeti

Transfer Fiyatlandırması Tasdik Hizmeti, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinde ve buna paralel olarak 5615 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 41’inci maddesinde yapılan düzenlemeler ile 01.01.2007 yılında yürürlüğe giren “Transfer Fiyatlandırması ile Örtülü Kazanç Dağıtımı”, özellikle çok uluslu şirketler ile grup şirketlerinin dikkatle ele alması gereken konulardandır.

Transfer fiyatlandırması; aynı ticari organizasyon içinde yer alan bir işletmenin farklı şirketleri, bölümleri, şubeleri, bağlı ortaklıkları arasında mal ve hizmet satışında veya benzeri diğer ticari işlemlerde uyguladıkları fiyatlandırmadır.

Türk Vergi Mevzuatı uyarınca; kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır ve bu kazanç üzerinden cezalı kurumlar vergisi/ gelir vergisi tarhiyatı, kâr dağıtımına bağlı olarak cezalı gelir vergisi stopajı tarhiyatı ve son alarak kâr payını elde etmiş sayılan ortak açısından da durumuna göre cezalı gelir vergisi tarhiyatı söz konusu olabilecektir.

Şirketlerin belirli sınırlar dâhilinde yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlamaları ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form’u doldurmaları gerekmektedir.

Vergi Kanunlarında yer alan transfer fiyatlandırmasına ilişkin düzenlemelere göre hazırlanması gereken rapor ve formların hazırlanması, ayrıca yönetim tarafından talep edilen özel rapor ve denetim dosyalarının hazırlanması hizmetlerini sunmaktadır.

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu’nun hazırlanması zorunlu mudur?

18.11.2007 tarih ve 26704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Transfer Fiyatlandırması yoluyla Gizlenmiş Kar Dağıtımına İlişkin Genel Tebliğ ile 06.12.2007 tarih ve 26722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında. Yapılan düzenlemelerle, Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin sunulma süresine kadar (hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için, 25 Nisan günü akşamına kadar; . günün akşamına kadar) zorunlu hale getirilmiştir.

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu’nu kimler hazırlamak zorundadır?

Türkiye’deki tüm tam ve sınırlı mükellef gerçek kişi ve kurumlar transfer fiyatlandırması uygulaması kapsamındadır ve Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu hazırlamak zorunda olan mükellefler bu raporu kendileri veya hizmet aldıkları SMMM ve/veya EBM aracılığıyla hazırlayabilirler.

Transfer Fiyatlandırması Raporunun hangi işlemler için ve kimler tarafından hazırlanması gerektiği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Mükellefler İşlemler
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Başkanlığı’na Kayıtlı Mükellefler

– Yurt içi işlemler

– Yurt dışı işlemler- Serbest Bölgelerdeki mükellefler ile

olan yurt içi işlemler

Diğer Kurumlar Vergisi Mükellefleri – Yurt dışı işlemler

– Serbest Bölgelerdeki mükellefler ile

olan yurt içi işlemler

Serbest Bölgelerde Faaliyette Bulunan

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

– Yurt içi işlemler

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu’nun makul bir sürede veya hiç hazırlanmamasının sonuçları nelerdir?

Raporun Vergi İdareleri veya Gümrük Müdürlükleri tarafından talep edilmesi halinde, henüz hazırlanmamış bir rapor için yurt dışından gerekli bilgilerin toplanması, ekonomik analizler yapılması ve mevcut riskli bir durum söz konusu olduğunda bu risklerin giderilmesi mümkün olmayacaktır. Bu durum vergi mükelleflerini Vergi İdarelerine veya Gümrük Müdürlüklerine karşı zor duruma sokacaktır. Ayrıca, makamlarca talep edilen ancak ibraz edilemeyen veya eksik olarak hazırlanamayan raporlar vergi incelemesi riskini artıracak ve bu durumda Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük hükümleri mükelleflere uygulanacaktır.

Ancak, mükelleflerin transfer fiyatlandırmasına ilişkin belge yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri halinde, bu mükelleflerin karı örtülü olarak dağıttıkları tespit edilirse, bu nedenle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerde %50 indirim ile vergi ziya cezası uygulanacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporlarının önceden hazırlanması ve korunması ve gerektiğinde sunulması, mükelleflerin olası bir vergi/transfer fiyatlandırması incelemesinde karşılaşılabilecek eleştirileri ve bundan doğacak cezai riskleri ortadan kaldırmasını mümkün kılacaktır.

Yorum Yap