Yeni TTK’da Sınavsız Bağımsız Denetçi Olabilmek İçin Yeminli Mali Müşavirlere Son Şans

6102 Sayılı Yeni TTK. 6335 Sayılı Değişikliklerle birlikte 01 TEMMUZ 2012 tarihinde yürürlülüğe girmiştir.

Bu bağlamda, Kanun yürürlülükte olan Maddesi aşağıdaki gibidir.;

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik hakkını kazanmış olan meslek mensupları ile mülga 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6762 sayılı Kanun hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine en az on yıldır sahip olanlar, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca öngörülen eğitimi tamamlamış olmaları hâlinde sınav veya başkaca bir şart aranmaksızın bağımsız denetçi olarak yetkilendirilir

Demektedir. Bu nedenle Yeni TTK. ile ilgili 03 Temmuz 2012 tarihinde Mesliste Kabul edilen TORBA KANUN Resmi gazetede yayınlanmadan önce YMM’ler KAMU GÖZETİM KURUMU’na yazılı başvurmaları halinde SINAV veya BAŞKA BİR ŞART ARANMAYACAK.

Meslek Camiamıza DUYRULUR.

Konuya ilişkin İSTANBUL YMMM Odasının duyurusuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız:
http://www.istanbulymmo.org.tr/detay.aspx?i=550

AHMET GÜNDÜZ
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Dilekçe Örneği Aşağıdaki gibidir;

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM
STANDARTLARI KURUMU BAŞKANLIĞI;
ANKARA

 

30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un” 37’nci maddesi ile değiştirilen “13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun” geçici 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereğince sınavsız bağımsız denetçi olabilmek için gerekli şartları taşıdığımdan, kurumunuzca ön görülecek eğitimi tamamlayarak, bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmem için gerekli işlemlerin yapılması hususunu saygıyla arz ederim.

 

İstanbul, 06.07.2012

…………………………
Yeminli Mali Müşavir

 

ADRES:……………………………

Ek: 1 Adet Ruhsat Fotokopisi
1 Adet Faaliyet Belgesi

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap