Diğer Kazanç ve İratlar

Değer Artış Kazancı

 • 2022 yılı Değer Artış Kazancı 25.000 TL yi aşanlar beyanname vermek zorundadırlar.
 • 2022 yılı Değer Artış Kazancı istisnası 25.000 TL’dir. 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlarda istisna tutarı 58.000 TL.’dir.
 • Ancak elden çıkarılan değer, 1/1/2006 tarihinden itibaren ihraç edilmiş menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı ise istisna uygulanmayacak, elde edilen gelirden giderler düşülecek ve kalan tutar beyan edilecektir.
 • İvazsız ( Bedelsiz- Miras yoluyla) elde edilen mal ve haklar değer artış kazancının konusuna girmez.
 • Gayrimenkul ve Hakların elden çıkarılmasında; elden çıkarıldığı/satıldığı aydan bir önceki ay ve iktisap edildiği/satın alındığı aydan bir önceki ayın Yİ-ÜFE değerleri arasında %10 ve üzerinde bir artış varsa alış bedeline endeksleme uygulanır.
 • Mükellefler 01/01/2022-31/12/2022 dönemine ait beyana tabi Değer Artış Kazancı gelirlerini 2023 yılı Mart ayının başından son günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.
 • Mükellefler tahakkuk eden vergilerini Mart ve Temmuz aylarında iki taksitte öderler.

Arızi Kazançlar

 • 2022 yılı Arızi Kazançları 58.000 TL’yi aşanlar beyanname vermek zorundadırlar.
 • 2022 yılı Arızi Kazanç istisnası 58.000 TL’dir.
 • Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar ile zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların sonradan tahsili istisna uygulamasının dışındadır.
 • Henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar da istisna uygulamasının dışındadır.
 • Mükellefler 01/01/2022-31/12/2022 dönemine ait beyana tabi Arızi Kazanç gelirlerini 2023 yılı Mart ayının başından son günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.
 • Mükellefler tahakkuk eden vergilerini Mart ve Temmuz aylarında iki taksitte öderler.

Yorum Yap