TFRS, BOBİ FRS VE KÜMİ FRS KAPSAMINDA OLAN ŞİRKETLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 16 Ocak 2023 tarih ve 32075 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede KÜMİ FRS Standardı yayınlanmıştır.

Bu Karar kapsamında, 1/1/2023 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere KÜMİ FRS Raporlaması yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Dileyen Mükellefler 2022 Yılına ait Finansal Tablolarını da (Bilanço ve Gelir Tabloları ve Dip Notlarını) Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı kapsamında hazırlamaları mümkündür.

KÜMİ FRS’nin uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini aşan gerçek ve tüzel kişi tacirler müteakip raporlama döneminde küçük işletme olarak değerlendirilir:

  • Aktif toplamı 3.5 milyon ve üstü Türk Lirası.
  • Yıllık net satış hasılatı 7 milyon ve üstü Türk Lirası.
  • Ortalama çalışan sayısı 10 ve üstü.

Birinci fıkrada belirtilen ölçütleri sağlamayan gerçek ve tüzel kişi tacirler bu Karar uyarınca mikro işletme olarak değerlendirilir. Mikro İşletmeler KÜMİ FRS Kapsamında Değildir.

Bağımsız Denetim Kriterlerini sağlamayan ancak Yukarıdaki kriterleri sağlayan işletmeler Küçük İşletme olup, KÜMİ FRS Kapsamında Raporlama yapmak zorundadırlar.

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerden, 2023 Yılında Bağımsız Denetim Kapsamı dışına çıkan şirketler 2022 yılındaki Bağımsız Denetimden geçmiş Mali Tabloları dikkate alınarak KÜMİ FRS Kapsamına girip girmediği belirlenecektir.

2023 Yılı içerisinde ara dönem Finansal Tablo Sunmak zorunda olan mükellefler ise KÜMİ FRS Kapsamında Rapor Sunmak zorundadırlar.

Ayrıca; Kamu Gözetim Kurumu 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterlerini, 30.11.2022 tarih ve 6434 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir. Bu kriterler 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğinden 2023 yılı Denetimlerinden itibaren geçerlidir.

2020, 2021 ve 2022 Yılı için Bağımsız Denetim Kriterleri; 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde bağımsız denetime tabi olup;

2020-2021-2022 Yılları için Genel Kriterler;

  1. a)Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası.
  2. b)Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası.
  3. c)Çalışan sayısı 175 ve üstü,

olarak belirlenmiştir.  2020, 2021 ve 2022 Yılında (2022 Yılı için, 2020-2021 yılları verileri, 2021 yılı için ise 2019-2020 yılı verileri dikkate alınarak değerlendirilecektir.)

Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri  30.11.2022 tarih ve 6434 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir. Değiştirilen karar çerçevesinde 2023 Yılı ve Sonrasında uygulanacak kriterler;

2023 ve Sonrası Yılları için Genel Kriterler;

  1. a)Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası.
  2. b)Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası.
  3. c)Çalışan sayısı 150 ve üstü,

olarak belirlenmiştir.

KAR DAĞITILMASI DURUMU:

Kamu Gözetimi tarafından belirlenen kriterleri aşan TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Kapsamındaki şirketlerin Kar Dağıtımına karar vermesi halinde TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Kapsamındaki Ticari Karlarını dikkate alarak dağıtım yapma ve Genel Kurullarına TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Kapsamındaki Raporlarını sunarak Yönetim Kurulu ibralarını buna göre yapmak zorundadırlar.

TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Kapsamındaki şirketlerin Tek Düzen Hesap Planı çerçevesince Hazırladıkları Bilanço ve Gelir Tablolarında yer alan Kar veya Zararları tamamen VERGİ BEYANNAMESİ hazırlanması açısından önem arz edecektir. Ortakların 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında ortakların hakları bakımından TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Kapsamındaki Finansal Tabloları geçerli olmaktadır.

SERMAYE ARTIŞ DURUMU:

Kamu Gözetimi tarafından belirlenen kriterleri aşan TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Kapsamındaki şirketlerin Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye eklenmesi veya 1.nci ve 2.nci Tertip Yedek Akçeler ile Temettü dağıtılması hesaplamalarında TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Kapsamındaki Finansal Tabloları dikkate alarak yapmak zorundadırlar.

SMMM VE YMM MESLEK MENSUPLARININ  SERMAYE TESPİT RAPORLARI AÇISINDAN DURUMU:

Kamu Gözetimi tarafından belirlenen kriterleri aşan TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Kapsamındaki şirketlerin Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye eklenmesi veya 1.nci ve 2.nci Tertip Yedek Akçeler ile Temettü dağıtılması hesaplamalarında TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Kapsamındaki Finansal Tabloları dikkate alarak yapmak zorundadırlar.  Bu nedenle Meslek Mensuplarının  Geçmiş Yıl Karlarının veya 1.nci ve 2.nci Tertip Yedek Akçelerin veya Özel Fonların Sermayeye eklenmesi amacıyla yazacakları TESPİT Raporlarında Defter ve Kayıtlar ile TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Kapsamındaki Finansal Tablolardaki kalemlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu kapsamda hatalı veya yanlış rapor tanzim edilmesi halinde Meslek Mensuplarının Mesleki Sorumluluklarının olacağı tabiidir. Bu nedenlerle Özellikle KÜMİ FRS Kriterlerini aşan mükelleflerin çok olması ve uygulamanın yeni olması nedeniyle Meslek Camiamızın hataya düşmemesi açısından uyarmak istedik.

TFRS, BOBİ FRS Kapsamındaki Şirketler bugüne kadar uygularken KÜMİ FRS Raporlama yapan şirketler de bu kapsamda SERMAYE ARTIŞINDA, GEÇMİŞ YIL KARLARINI veya YEDEK AKÇELERİN kullanılması halinde TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Kapsamındaki Finansal Raporlarını esas alarak yapması gerekecektir.

TFRS, BOBİ FRS VE KÜMİ FRS KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE DÖNÜŞÜM KAYITLARININ DURUMU:

Kamu Gözetimi tarafından belirlenen kriterleri aşan TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Kapsamındaki şirketlerin Tek Düzen Hesap Planı kapsamında yaptıkları kayıtlar sonucu bulunan VUK Kapsamındaki Mali Tablolarının Standartlara göre ÇEVRİMİ sırasında düzenleme ve sınıflandırma kayıtları VUK Kapsamındaki Defterlerinin sonuna eklenmesini önermekteyiz. Aslen Kamu Gözetim Kurumu, Sınıflandırma ve Düzenleme (Düzeltme) Kayıtlarına ilişkin tutulacak defteri belirlemeye yetkilidir. Ancak şu ana kadar böyle bir düzenleme yapmamıştır. Meslek Camiamızın kayıtları düzenli takip edilebilmesi ve Raporlamaların hangi sınıflandırma ve düzenleme (Düzeltme) kayıtları sonucunda ulaşıldığını tespit edebilmesi açısından ACİLEN Standartlar için bir DEFTERİN tasdik edilip kullanılmasına karar verilmelidir. Aksi durumda yapılacak sınıflandırma ve düzenleme kayıtları taşınamayacak ve sonraki yılların Finansal Raporların hazırlanması zorlaşacaktır. Biz Meslek Mensupları da (SMMM veya YMM, Bağımsız Denetçiler) hata yapmaya veya hesaplamaları tekrar tekrar yapmak zorunda kalacağız.

SONUÇ:

1/1/2023 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere KÜMİ FRS Raporlaması yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerden, 2023 Yılında Bağımsız Denetim Kapsamı dışına çıkan şirketler 2022 yılındaki Bağımsız Denetimden geçmiş Mali Tabloları dikkate alınarak KÜMİ FRS Kapsamına girip girmediği belirlenecektir.

Ayrıca; Kamu Gözetim Kurumu 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterlerini, 30.11.2022 tarih ve 6434 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir. Bu kriterler 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğinden 2023 yılı Denetimlerinden itibaren geçerlidir.

Kamu Gözetimi tarafından belirlenen kriterleri aşan TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Kapsamındaki şirketlerin Kar Dağıtımına karar vermesi halinde TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Kapsamındaki Ticari Karlarını dikkate alarak dağıtım yapma ve Genel Kurullarına TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Kapsamındaki Raporlarını sunarak Yönetim Kurulu ibralarını buna göre yapmak zorundadırlar.

Bu nedenle Meslek Mensuplarının Geçmiş Yıl Karlarının veya 1.nci ve 2.nci Tertip Yedek Akçelerin veya Özel Fonların Sermayeye eklenmesi amacıyla yazacakları TESPİT Raporlarında Defter ve Kayıtlar ile TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Kapsamındaki Finansal Tablolardaki kalemlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu kapsamda hatalı veya yanlış rapor tanzim edilmesi halinde Meslek Mensuplarının Mesleki Sorumluluklarının olacağı tabiidir. Bu nedenlerle Özellikle KÜMİ FRS Kriterlerini aşan mükelleflerin çok olması ve uygulamanın yeni olması nedeniyle Meslek Camiamızın hataya düşmemesi açısından uyarmak istedik.

TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Kapsamındaki şirketlerin Tek Düzen Hesap Planı kapsamında yaptıkları kayıtlar sonucu bulunan VUK Kapsamındaki Mali Tablolarının Standartlara göre ÇEVRİMİ sırasında düzenleme ve sınıflandırma kayıtları VUK Kapsamındaki Defterlerinin sonuna eklenmesini önermekteyiz. Aslen Kamu Gözetim Kurumu, Sınıflandırma ve Düzenleme (Düzeltme) Kayıtlarına ilişkin tutulacak defteri belirlemeye yetkilidir. Ancak şu ana kadar böyle bir düzenleme yapmamıştır. Meslek Camiamızın kayıtları düzenli takip edilebilmesi ve Raporlamaların hangi sınıflandırma ve düzenleme (Düzeltme) kayıtları sonucunda ulaşıldığını tespit edebilmesi açısından ACİLEN Standartlar için bir DEFTERİN tasdik edilip kullanılmasına karar verilmelidir. Aksi durumda yapılacak sınıflandırma ve düzenleme kayıtları taşınamayacak ve sonraki yılların Finansal Raporların hazırlanması zorlaşacaktır. Biz Meslek Mensupları da (SMMM veya YMM, Bağımsız Denetçiler) hata yapmaya veya hesaplamaları tekrar tekrar yapmak zorunda kalacağız.

Meslek Camiamıza sunarım.

 

AHMET GÜNDÜZ

Yeminli Mali Müşavir

Yorum Yap