İstisna İşlemler İçin YMM Raporu Düzenleme Sınırı (2022)

  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • İstisna İşlemler İçin YMM Raporu Düzenleme Sınırı (2022)

İSTİSNA İŞLEMLER İÇİN YMM RAPORU DÜZENLEME SINIRI (2022)

Tam Tasdik Kapsamında olmayan ve özellikle Kur Korumalı Mevduat sebebiyle veya diğer konulardan dolayı 2022 yılı istisna tutarı 663.000 TL ve üstü olan firmalarda da Özel Amaçlı İstisna Raporu yazdıracaklardır.

2022 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde İstisna Kazançları olan mükelleflerden, İstisna tutarı 663.000 TL ve üstü olanlar, 2 ay içerisinde (2023 Haziran Ayı Sonuna Kadar) Yeminli Mali Müşavire Özel Amaçlı İstisna Raporu yazdırmak zorundadırlar.

Yatırım indirimi (GVK, mülga 19, mülga Ek1-Ek-6, Geçici 61 ve 69) işlemlerine ilişkin had 1.508.000-TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarı aşan İstisna için YMM İstisna Raporu Düzenlenmesi zorunludur.

1992 yılında yayınlanan 5 Seri No’lu SM, SMM VE YMM Kanunu Genel Tebliği ile sayılan bazı kurumlar vergisi istisnaları ile bu istisna ve indirimler dışında kalan veya bu istisna ve/veya indirimler kapsamında olup da yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanılan istisnalar veya indirim konusu yapılan tutarlar toplamı belli tutarı aşan mükellefler için vergiden müstesna tutulan ve/veya indirim konusu yapılan işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirme zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla kurumlar vergisinden müstesna tutulan ve/veya indirim konusu yapılan tutarların; kurum kazancından indirilmek suretiyle yararlanılabilmesi; yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen “Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirim Tasdik Raporları” ile belgelenmesine koşuluna bağlanmıştır. Burada anılan sınır 2022 yılı için 663.000 Liradır.

Dolayısıyla kur korumalı mevduat istisnasından sınırın üstünde yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu konuda yeminli mali müşavirlerden tasdik raporu almaları, zorunlu gözükmektedir.

41 sayılı Tebliğe göre söz konusu YMM Tasdik Raporları, Bakanlıkça süre uzatılmadıkça, Haziran ayı sonuna kadar vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir. Aksi halde mükellefe asgari 68.000 Lira ceza kesilerek ibraz için 60 günlük ek süre verilecektir. Bu sürede de rapor ibraz edilmezse, mükellefin istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkacaktır.

YMM ile süresinde tam tasdik sözleşmesi yapılması halinde Gelir/Kurumlar Vergisi uyarınca yararlanılan yatırım indirimi ile KVK’nın 5/1-e istisnasına tasdik raporunda yer verileceğinden bu indirim/istisna için ayrıca bir rapor aranmaz.

46 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği 01/01/2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, mezkur Tebliğin 1/2 ve 3/5.maddesine göre; Bakanlıkça özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan işlemlere ilişkin hadler 2023 yılı ve izleyen yıllarda artış olmaksızın devam edecektir.

Böylelikle bahsi geçen hadlerin belirlenmesinde Bakanlıkça belirleme yapılmadığı sürece 37 Seri No.lu Tebliğde belirtilen yeniden değerleme oranı kadar yeniden had belirleme uygulaması son bulmuştur.

Yorum Yap