Yeminli Mali Müşavir Rapor Zorunluluğu Olan Bazı İşlemler

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPOR ZORUNLULUĞU OLAN BAZI İŞLEMLER:

1)İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili katma değer vergisi iadesi (KDVK 29/2) işlemlerinde 2.600.000-TL (2022 yılı için 2.533.000 TL), aşması halinde KDV İade Sözleşmesi haricinde zamanında yapılmış TAM TASDİK Sözleşmesi de olmalıdır.

2)Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar ve yolcu beraberi eşya kapsamında yapılan satışlarla ilgili katma değer vergisi iadesi (KDVK 11/1-b) işlemlerinde 350.000-TL (Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunması halinde de söz konusu had geçerli olacaktır. 2022 yılı için bu had 332.000 TL’dir.) aşması halinde KDV İade Sözleşmesi haricinde zamanında yapılmış TAM TASDİK Sözleşmesi de olmalıdır.

3)Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alınabilecek diğer katma değer vergisi iadesi (KDVK, 11/1-a,11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9 ve diğerleri) işlemlerinde 1.300.000-TL (2022 yılı için 1.267.000 TL),olarak belirlenmiştir. İade tutarı 1.300.000 TL’yi aşması halinde KDV İade Sözleşmesi haricinde zamanında yapılmış TAM TASDİK Sözleşmesi de olmalıdır.

4)KVK’nın 5/1-e maddesi kapsamındaki taşınmazlar ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlara ait istisna ile ilgili işlemlere ilişkin had 663.000-TL olarak belirlenmiştir (2022 yılı için de aynı tutarlarda uygulanmaktaydı.) Bu tutarı aşan İstisna için YMM İstisna Raporu Düzenlenmesi zorunludur.

5)Yatırım indirimi (GVK, mülga 19, mülga Ek1-Ek-6, Geçici 61 ve 69) işlemlerine ilişkin had 1.508.000-TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarı aşan İstisna için YMM İstisna Raporu Düzenlenmesi zorunludur.

6)4-01/01/2023 Tarihinden itibaren düzenlenen belgelerle ilgili karşıt inceleme zorunluluğu: KDV hariç tutarı 65.000-TL’yi aşmayan belgeler için karşıt inceleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının 195.000-TL’yi aşması halinde karşıt inceleme yapılması zorunludur. Bu hadler 2022 yılı için de aynı tutarlarda uygulanmaktaydı. Ayrıca Tebliğden, her ne kadar belirtilen limitlerin üzerindeki belgeler için karşıt inceleme yapılması gerektiği anlaşılsa da 29 ve 34 Seri No.lu Tebliğlerde belirtilen şartların sağlanması durumunda sorumluluk YMM’de olmak üzere bahse konu limit üstü belgelerle ilgili karşıt inceleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

YMM ile süresinde tam tasdik sözleşmesi yapılması halinde Gelir/Kurumlar Vergisi uyarınca yararlanılan yatırım indirimi ile KVK’nın 5/1-e istisnasına tasdik raporunda yer verileceğinden bu indirim/istisna için ayrıca bir rapor aranmaz.

46 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği 01/01/2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, mezkur Tebliğin 1/2 ve 3/5.maddesine göre; Bakanlıkça özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan işlemlere ilişkin hadler 2023 yılı ve izleyen yıllarda artış olmaksızın devam edecektir.

Böylelikle bahsi geçen hadlerin belirlenmesinde Bakanlıkça belirleme yapılmadığı sürece 37 Seri No.lu Tebliğde belirtilen yeniden değerleme oranı kadar yeniden had belirleme uygulaması son bulmuştur.

Yorum Yap