KDV İade Taleplerinde Zamanaşımı Sürelerine İlişkin Hatırlatmalar

 • Ana Sayfa
 • Gündem
 • KDV İade Taleplerinde Zamanaşımı Sürelerine İlişkin Hatırlatmalar

Bilindiği üzere, 7104 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 32. maddesine 01.01.2019’dan itibaren geçerli olmak üzere eklenen “işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla” hükmüne paralel olarak değiştirilen Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği hükümlerine göre;

 • “Tam İstisnalardan” ve “Tevkifata Tabi İşlemlerden” doğan KDV iade taleplerinin, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci yılın sonuna kadar
 • “İndirimli Orana Tabi İşlemlerden” doğan KDV iade taleplerinin ise, iade hakkı doğuran indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen yılın sonuna kadar

yapılması gerekmektedir.

Eski düzenlemenin aksine artık iade tutarlarının beyannamede gösterilmesi yeterli olmayıp, aynı süre içinde iade talebi için gerekli belgeler ile gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir.

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, yıllar özelinde zamanaşımı süreleri ve iade sürecine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.

2018 Yılına İlişkin İade Hakkı Doğuran İşlemlere Ait KDV İadelerinde Zamanaşımı

7104 sayılı Kanun ile tam istisna ve tevkifata tabi işlemler ile yapılan düzenlemeler 2019 ve sonrası yılları kapsadığı için, 2018 ve önceki yıllara ilişkin iade talepleri değişiklik öncesi düzenlemelere göre düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde yapılabilecektir.

2018 yılında yapılan tam istisnalar ve tevkifata tabi işlemlerden doğan KDV iade alacakları ile indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının 5 yıllık zamanaşımı süresi olan 31.12.2023 tarihine kadar talep edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde iade talebi zamanaşımına uğrayacaktır. Bu kapsamda, 2018 dönemine ilişkin talep edilmeyen (vergi dairesi tarafından tenzil edilen tutarlar hariç olmak şartıyla) KDV iade bakiyelerinin en geç bu yıl sonuna kadar nakit/mahsup talebinin yapılması gerekmektedir. 31.12.2023 tarihine kadar iade için gerekli belge ve listelerin (teminatlı iadelerde teminat mektubu dahil) internet Vergi Dairesi sistemine yüklenmesi ve elektronik ortamda iade talep dilekçe girişlerinin yapılması gerekmektedir.

2021 Yılı Tam İstisna ve Kısmi Tevkifata Tabi İşlemlere Ait KDV İadelerinde Zamanaşımı

Son yasal düzenlemeler çerçevesinde, tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talebinde bulunacak mükelleflerin istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV satırına iade rakamının yazılması ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talebi için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. 2021 yılında yapılan iade hakkı doğuran işlemlerden doğan ve 2021/1-12 dönem KDV beyannamelerinde gösterilen (tam istisna ve tevkifatlı işlemler) KDV iade taleplerinde, iade için gerekli tüm belgeler ile standart iade talep dilekçelerinin (teminatlı iadelerde teminat mektubunun) en geç 31.12.2023 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

2022 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlere Ait KDV İadelerinde Zamanaşımı

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin 2. fıkrasında “Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez.” hükmü yer almaktadır. Fıkranın devamında ise 28. madde uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan verginin, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödeneceği belirtilmektedir. Ancak mahsuben iade edilmeyen verginin, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde nakden iade edilebileceği, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen verginin izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilebileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerden (%1, %8) doğan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda 2022 yılı indirimli oran kapsamında işlemleri olan ve yüklenmiş oldukları iadeyi talep edecek mükellefler tarafından;

 • 2022 yılı indirimli oran kapsamında teslimleri olan firmaların hak kaybı olmaması adına gerekli hesaplamaları yaparak 2023 Kasım ayı beyannamesinde 439 no’lu bölümün doldurularak beyan edilmesi,
 • 2022 yılı indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinin en geç Kasım 2023 dönemi KDV1 beyannamesinde beyan edilmesi (28 Aralık 2023),
 • 2022 yılına ilişkin olarak 2023 yılının Ocak-Kasım dönemleri arasında verilen iade beyannamelerinde düzeltme yapılmak istenmesi halinde de en geç 31.12.2023 tarihine kadar düzeltme beyannamesi verilmesi,
 • Standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dâhil) vergi dairelerine başvurulması,
 • İadesi talep edilen tutarın tamamını kapsayan “Standart İade Talep Dilekçesinin” 31.12.2023 tarihine kadar internet vergi dairesi sistemine girilmesi,
 • Teminat ile nakden veya mahsuben iade talebinde bulunulacak ise teminatın da aynı süre içerisinde Vergi Dairesine verilmesi,
 • Herhangi bir hak kaybı olmaması adına, iade tutarının dönem içerisinde tamamının talep edilmediği kısmen kullanıldığı durumlarda kalan tutarlar için 31.12.2023 tarihi itibariyle internet vergi dairesi sistemine kalan tutar için de iade talep dilekçelerinin sisteme mutlaka girişinin yapılması

gerekmektedir.

Yukarıda yer alan hususların tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmemiş olması durumunda iade hakkı kaybedilecektir. (İade tutarının beyannameye yazılmış olması ve ilgili tüm belgelerin verilmiş olmasına rağmen) 31.12.2023 tarihine kadar iade alacak tutarının tamamını kapsayan bir standart iade talep dilekçesinin verilmemiş olması halinde iade talebinde bulunulmamış olarak değerlendirilecektir.

Resmi gazete için tıklayınız.

Yorum Yap