KGK Kapsamında Şirketlerin Finansal Tablolarının Denetimi

KGK Kapsamında Şirketlerin Finansal Tablolarının Denetimi

KGK Kapsamında Şirketlerin Finansal Tablolarının Denetimi, Amacımız müşterilerimiz ile işbirliği içinde şirketlerin yasal yükümlülüklerinin doğru ve zamanında yerine getirmek ve müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu güvenilir bilgileri edinmelerine yardımcı olmaktır.

Denetim çalışmalarımız Uluslararası Denetim Standartları ve Türkiye Denetim Standartları’na uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Aşağıdaki standart ve düzenlemeler kapsamında hazırlanan finansal tablolar için bağımsız denetim hizmetleri sunmaktayız:

  • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve
  • Büyük ve Orta Boy İşletmler için Finansal Raporlama Standartları (“BOBİ FRS”),
  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”),
  • ABD’de Kabul Görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartları (“US GAAP”).

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, ilgili kurumlar tarafından (KGK) belirlenen kriterlere (örneğin, uluslararası finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

KGK Kapsamında Şirketlerin Finansal Tablolarının Denetimi

Finansal tabloların denetimi, bir işletmenin finansal tablolarının önceden belirlenmiş kriterlere uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin görüş bildirmek amacıyla finansal tabloların incelenmesidir.

Bağımsız denetim, bağımsız bir dış denetçinin, işletmenin finansal tablolarının doğruluğu ve güvenilirliği konusunda makul güvence sağlamak üzere bir görüş oluşturmak üzere kanıtları sistematik olarak toplama ve inceleme ve sonuçları bir raporda iletme süreci olarak tanımlanabilir.

Bağımsız denetimin amacı, finansal tabloların bir bütün olarak önceden belirlenmiş kriterlere uygun olup olmadığının araştırılmasıdır. Bağımsız denetimin amacı, işletmenin bir bütün olarak hazırladığı finansal tabloların finansal raporlama (muhasebe) standartlarına uygun olarak doğru ve dürüst bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin görüşe ulaşmaktır.

Bağımsız denetim çalışmasında genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve yasal düzenlemelere uygun olarak işletmenin finansal tablolarının finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı konusunda görüş oluşturulmaya çalışılmıştır.

Finansal tablo denetiminin genel özellikleri aşağıda sıralanmıştır:

  • Finansal tablo denetiminin amacı, işletmenin finansal tablolarının güvenilirliğini artırmaktır.
  • Bağımsız denetim, finansal tablolar ile ilgili mutlak (%100) güvence vermez, makul güvence verir.
  • Finansal tabloları denetleyen denetçi işletmeden bağımsızdır.
  • Finansal tablo denetiminde amaç, finansal tabloların bir bütün olarak genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda bir görüş oluşturmaktır.

Yorum Yap