Bankacılık Sektöründeki Kurumların Denetimi

Bankacılık Sektöründeki Şirketlerin Denetimi, Türkiye’de bankaların denetlenmesi bankaların sorumlu Yönetim Kurulu bünyesinde denetim tarafından yapılmaktadır. Bankaların yeminli denetçileri bankaları ziyaret ederek hesaplarını kontrol ederler. Bankaların iyi ve kötü yönlerini inceliyorlar. İncelemelerinin sonunda, bulguları ve önerileri hakkında bir rapor hazırlarlar.

Bankacılık Sektöründeki Kurumların Denetimi

Raporun bulgularının değerlendirilmesi ve tavsiyelerinin dikkate alınması görevi daha önce Hazine Müsteşarlığı’nın, şimdi de BDDK’NIN yetkisi altında olan bir meseleydi. Şimdi ve eskiden yeminli banka denetçileri, bankaların denetiminden sorumlu organın bir parçasıdır. Genel olarak, kontrol ile ilgili sorunlar var. Tüm sorumluluğu bir gruba atmak haksızlık olur.

Tartışma, bankaların kontrolünün belirli bir kurula verilip verilmeyeceğidir. Yetkiler dağıtılırsa, kurul dağıtılacağı izlenimine kapılır. Yetkilerin başka bir boyuta devredilmesini savunanlar ise, banka denetimlerinin daha rasyonel temellere dayanacağı görüşündedir.

Bankacılık Sektöründeki Şirketlerin Denetimi

Türkiye’de bankaların denetimi, bankaları yerinden denetlemekten sorumlu kurul olan  BDDK tarafından yapılır. Bankalar yeminli murakıpları bankaları ziyaret edip hesaplarına bakarlar. Bankaların iyi ve kötü yönlerini incelerler. İncelemeleri sonunda tespitlerini ve önerilerini ilişkin bir rapor yazarlar.

Yazılan Bulgu ve Öneri Raporun sonuçlarını değerlendirmek ve önerileri hayata geçirme görevi, eskiden Hazine Müsteşarlığı’nın göreviydi. Şimdi BDDK’nın görev ve sorumluluğundadır. Bankaların denetimi yeminli murakıpları tarafından yapılır. Genelde, denetimde sorunlar tespit edilir. 

Denetimde tartışılan, bankaların denetiminin belli bir kurulun tekeline verilip verilmemesidir. Yetkilerin dağıtılması halinde, kurul, dağıtılacağı izlenimindedir. Yetkilerin farklı bir boyuta taşınmasını savunanlar ise banka denetimlerinin daha akılcı temellere oturacağı görüşündedirler. Haksız değillerdir.

Bankacılık Sektöründeki Şirketlerin Bağımsız Denetimi

Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatlara uygun Finansal Rapor Hazırlanıp hazırlanmadığı hususlarını da Bağımsız Denetim Şirketleri denetler.

Bankacılık Sektöründeki Şirketlerin Bağımsız Denetim Standartları

Bankalar Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Finansal Rapor Hazırlarlar. Bu Finansal Raporların TFRS’lere uygun Hazırlanıp hazırlanmadığı hususlarını da sözleşme imzaladıkları denetim şirketleri tarafından Denetlenirler. Bankacılık Sektöründeki Şirketleri sadece Bankacılık sektöründe yetki almış SPK ve BDDK yetkileri olan şirketler denetleyebilmektedir.

Bankacılık Sektöründeki Şirketlerin İç Denetimi

Bankacılık Sektöründeki Banka ve diğer şirketlerin mutlaka bir iç denetim komitesi kurarlar. İç Denetim Sistemi ve Komitesi şirketleri ve şubelerini düzenli denetlemek zorundadırlar.

Bankaların Faaliyet Raporu Hazırlama Yükümlülüğü Varmıdır?

Bankalar 1.11.2006 tarih ve 26333 Sayılı Kanunla Yıllık Faaliyet Raporlarını yayınlamak zorundadır.

Bankalar Mart, Haziran, Eylül ve Aralık Sonu olmak üzere yılda 4 dönem Finansal Rapor Hazırlamak ve Bunların tümünü Bağımsız Denetim Şirketlerine denetletmek zorundadırlar.

Bankacılık Sektöründeki Şirketlerde Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim

İşletmelerin finansal tablo ve diğer finansal olmayan bilgilerinin belirlenen finansal raporlama çerçevesinde uygunluğunun denetim raporu aracılığı ile denetçi görüşüne bağlanma sürecidir.

Bağımsız Denetimin Amacı

Bağımsız denetimin amacı, işletmelerin faaliyet ve finansal durumlarının, görevli bağımsız denetçilerin inceleme ve değerlendirmelerinin sonucunda gerçeğe uygunluğunun denetlenmesi ve bilgi kullanıcıların doğru bir şekilde aydınlatılması amaçlanmaktadır.

Sıklıkla Sorulanlar

Bankacılık Sektöründeki şirketleri kim denetler?

Bankacılık sektöründeki Şirketlerin Denetimini Kamu Denetimi ve Bağımsız Denetim olarak ikiye ayırabiliriz. Kamu Kurumları  SPK, BDDK, Kendi kanunları kapsamında yetkilendirdikleri şirketleri kendi mevzuatlarına uygun faaliyet yürütüp yürütmedikleri hususunda denetler. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve Diğer Mevzuatlara uygun Finansal Rapor Hazırlanıp hazırlanmadığı hususlarını da Bağımsız Denetim Şirketleri denetler.

Bankacılık sektöründeki şirketler hangi denetime tabidir?

Bankacılık sektöründeki Şirketler Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Finansal Rapor Hazırlarlar. Bu Finansal Raporların TFRS’lere uygun Hazırlanıp hazırlanmadığı hususlarını da Denetlenen şirketin sektöründe yetki almış SPK, BDDK yetkileri olan şirketler denetlemektedir.

Bankacılık sektöründeki şirketlerde iç denetim zorunlu mu?

Bankacılık Sektöründeki Banka ve diğer şirketlerin mutlaka bir iç denetim komitesi kurarlar. İç Denetim Sistemi ve Komitesi şirketleri ve şubelerini düzenli denetlemek zorundadırlar.

Limited şirketler denetime tabi mi?

Evet tabidir. Türk Ticaret Kanunu ve Diğer Mevzuatlara uygun Finansal Rapor Hazırlanıp hazırlanmadığı hususlarını da Bağımsız Denetim Şirketleri denetler. Ancak Bankalar Mutlaka Anonim Şirket şeklinde kurulmak zorundadır. Bu nedenle Bankacılık sektöründe Limited Şirket yoktur.

Yorum Yap