KGK TARAFINDAN TMS 7 / TFRS 7 STANDARTLARI GÜNCELLENDİ

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/19075]

Karar Tarihi:13/09/2023

Konu: Tedarikçi Finansmanı Anlaşmaları- TMS 7 ile TFRS 7’ye İlişkin Değişiklikler’in Yayımlanması

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Supplier Finance Arrangements -Amendments to IAS 7 and IFRS 7 ” başlığıyla yayımlanan Tedarikçi Finansmanı Anlaşmaları TMS 7 ile TFRS 7’ye İlişkin Değişiklikler’in yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

TMS 7 Nakit Akış Tablosu’na İlişkin Değişiklikler

44F—44H paragrafları ile başlıkları ve 62—63’üncü paragraflar eklenmiştir. Okuma kolaylığı sağlamak amacıyla söz konusu paragraf ile ilgili başlıklar altı çizili olarak gösterilmemiştir. 53’üncü paragraftan önce gelen başlık değiştirilmiştir. Başlıkta değişen metin altı çizili olarak gösterilmiştir.

 

Tedarikçi  finansmanı anlaşmaları

44F  İşletme  tedarikçi finansman anlaşmalarına (44G paragrafında açıklanan) ilişkin  bilgileri -finansal  tablo kullanıcılarının bu anlaşmaların işletmenin yükümlülükleri ile nakit akışları ve maruz kaldığı likidite riski üzerindeki etkilerini değerlendirmelerini sağlayacak şekilde- açıklar.

44G Tedarikçi finansmanı anlaşmaları bir veya daha fazla finansman sağlayıcısının işletmenin tedarikçilerine borçlu olduğu tutarların ödemesini üstlenmesi ve işletmenin, tedarikçilere ödeme yapıldığı tarihte veya daha sonrasında anlaşmaların durum ve koşulların8 göre geri ödemeyi kabul etmesi olarak nitelendirilir. Faturadaki vade tarihiyle karşılaştırıldığında bu anlaşmalar, işletmeye uzatılmış vadeler sağlarken; işletmenin tedarikçilerine daha erken vadeler sunmaktadır. Tedarikçi finansmanı anlaşmaları çoğunlukla tedarik zinciri finansmanı, borç finansmanı ya da ters faktöring anlaşmaları olarak da adlandırılmaktadır. Bununla birlikte, işletmeye sadece kredi teminatı sağlayan anlaşmalar(örneğin, finansal teminatlar ve teminat olarak kullanılan akreditifler) ya da borçlu olunan tutarların bir tedarikçiye doğrudan ödemesi için işletmenin kullandığı araçlar (örneğin, kredi kartları) tedarikçi finansmanı anlaşr0aları değildir.

44H  44F paragrafındaki amaçları karşılamak için işletme tedarikçi finansmanı anlaşmaları için toplu olarak aşağıdaki hususları açıklar:

 • (a)  Anlaşmaların hüküm ve koşullarını (örneğin, uzatılmış vadeler ve güvece ya da teminatlar).  Ancak işletme, benzer hüküm ile koşullara sahip olmayan anlaşmalara dair ayrı bir açıklama yapar.
 • (b) Raporlama döneminin başında ve sonunda:
 1. (i) Tedarikçi finansmanı anlaşmasının parçası olan finansal yükümlülüklerin ve finansal durum tablosunda bu yükümlülüklere ilişkilendirilen kalemlerin defter değeri.
 2. (ii) (i)’de açıklanan ve tedarikçilerin finansman sağlayıcılardan hâlihazırda ödeme almış olduğu finansal yükümlülüklerle ve bu yükümlülüklerle ilişkilendirilen kalemlerin defter değerleri.
 3. (iii) (i)’de açıklanan finansal yükümlülüklerin ve bu yükümlülüklerle karşılaştırılabilir olan ancak tedarikçi finansmanı anlaşmasının bir parçası olmayan ticari borçların vade aralıkları (örneğin, fatura tarihinden sorma 30-40 gün). Karşılaştırılabilir ticari borçlara, (i)’de finansal yükümlülük olarak açıklaman ve işletmenin aynı iş alanında ya da bölgedeki ticari borçları örnek gösterilebilir. Vade aralıklarının uzun olması durumunda işletme söz konusu aralıklarla ilgili açıklayıcı bilgileri sunar ya da ilave aralıklar açıklar (örneğin, kademeli aralıklar).

 

 • (c) (b)(i)’de açıklanan finansal yükümlülüklerin defter değerlerinde nakit akışı yaratmayan değişimlerin türü ve Nakit akışı yaratmayan değişimlere örnek olarak işletme birleşmeleri, kur farkları veya. nakit ya da nakit benzeri kullanımı gerektirmeyen diğer işlemler örnek olarak gösterilebilir (bakıma: 43’üncü paragraf).

 

Yürürlük tarihi ve geçiş

Ağustos 2023’te yayımlanan Tedarikçi Finansmanı Anlaşmalar 44F—44H paragraflarını eklemiştir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2024 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin Erken uygulama halinde bu husus dipnotlarda açıklanır.

Tedarikçi Finansmanı Anlaşmaları ’nı uygulayan işletmenin aşağıdaki hususları açıklaması zorunlu değildir:

 • (a) Bu değişikliklerin ilk kez uygulandığı yıllık hesap döneminin başlangıcından önce karşılaştırmalı olarak sunulan tüm d6ncmlerc ilişkin bilgileri.
 • (b) Bu değişikliklerin ilk kez uygulandığı yıllık hesap döneminin başlangıcında 44H(b)(ii)—(iii) paragrafında zorunlu kılınan
 • (c) Bu değişikliklerin ilk kez uyguladığı yıllık hesap döneminde sunulan herhangi bir ara dönem için 44Ffi4H paragraflarında zorunlu kalman

 

TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar ‘a İlişkin Değişiklikler 

44JJ paragrafı eklenmiştir. Ek B’de B11F paragrafı değiştirilmiştir. Silinen metin üzeri çizili olarak, yeni eklenen metin ise altı çizili olarak gösterilmiştir.

 

Yürürlük tarihi ve geçiş

44HJ Ağustos 2023’te yayımlanan ve ayrıca TMS 7’de değişiklik yapan Tedarikçi Finansmanı Anlaşmaları, B11F paragrafını değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TMS 7’ve ilişkin değişiklikle birlikte uygulanır.

 

Ek B


Uygulama rehberi


Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (31- 42 paragrafları)


Kredi Riskine İlişkin Sayısal Açıklamalar (34’üncü paragrafın (a) bendi ile 39’uncu paragrafın (a) ve (b) bentleri)

 

B11F- 39’uncu paragrafın (c) bendinde öngörülen açıklamalar yapılırken göz önünde bulundurulacak diğer faktörler aşağıda belirtilenleri içerir (ancak aşağıdakilerle sınırlı değildir):

 • (a) Likidite ihtiyacının karşılanması amacıyla ulaşılabilir nitelikteki taahhüt edilmiş borçlanma olanaklarına (finansman bonosu kolaylıkları gibi) veya diğer kredi türlerine (destek kredisi kolaylıkları gibi) sahip olunup olunmadığı;
 • (b) Likidite ihtiyacının karşılanması amacıyla merkez bankalarında mevduat bulundurulup bulundurulmadığı;
 • (c) Çok çeşitli finansman kaynaklarına sahip olunup olunmadığı;
 • Varlıklarda ya da söz konusu varlıkların finansman kaynaklarında önemli ölçüde likidite riski yoğunlaşmasının bulunup bulunmadığı
 • (d) Likidite riskinin yönetimine ilişkin iç kontrol s0reclne ve acil durum planına sahip olunup olunmadığı;
 • (f) Hızlandırılmış geri ödeme/erken itfa koşulları(kredi notunun düşmesi gibi) içeren finansal ağaçlara sahip olunup olunmadığı;
 • (g) Teminat verilmesini gerektirebilecek (türev finansal ağaçlara ilişkin teminat tamamlama çağrısı yapılması gibi) finansal ağaçlara sahip olunup olunmadığı;
 • (h) İşletmelere, finansal borçlarını nakit olarak (veya diğer bir finansal varlık vererek) ya da kendi hisse senetlerini vermek suretiyle ödeme alternatiflerinden birini seçme imkânı tanıyan finansal ağaçlara sahip olunup olunmadığı veya
 • (i) Karşılıklı işlemlerin netleştirilmesine imkan veren anlaşmalara tabi olan finansal araçları sahip olunup olunmadığı ya da
 • (j) Tedarikçi finansmanı anlaşmaları (TMS 7’nin 44G paragrafında açıklaman) kapsamında işletmenin uzatılmış vadeler ya da işletmenin tedarikçilerine erken vadelerin tanıdığı olanaklara ulaşıp ulaşılmadığı ya da bu olanaklara erişiminin olup olmadığı.

 

Resmi gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yap