KGK TARAFINDAN TMS 12 / TFRS 12 STANDARTLARI GÜNCELLENDİ

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/19078]

Karar Tarihi:13/09/2023

Konu: Uluslararası Vergi Reformu- İkinci Sütun Modeli Kuralları-TMS 12’ye İlişkin Değişiklikler’in Yayımlanması

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “International Tax Reform-Pillar Two Model Rules-Amendments to IAS 12 ” başlığıyla yayımlanan Uluslararası Vergi Reformu-İkinci Sütun Modeli Kuralları -TMS 12’ye İlişkin Değişiklikler’in yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

TMS 12 Gelir Vergileri’ne İlişkin Değişiklikler

4A,88A—88D (ilgili başlıklar ve 88D paragrafından sonraki tuttu dahil) ve 98M paragrafları eklenmiştir.

Kapsam


4A Bu Standart, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü(OECD) tarafından yayımlanan İkinci Sütun Modeli Kurallarını uygulamak için yürürlüğe giren veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi kanunundan -söz konusu kurallarda tanımlanan nitelikli yurtiçi ilâve asgari vergilerin vergilerin vergi kanunu dâhil-doğan gelir vergilerine uygulanır. Bu tür bir vergi kanunu ve bu kanından doğan gelir vergileri bundan sonra “İkinci Sütun Mevzuatı” ve “İkinci Sütun Gelir Vergileri” olarak anılacaktır. Bu Standarttaki hükümlerin bir istisnası olarak işletme, İkinci Sütun Gelir Vergileriyle ilgili ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri hakkındaki bilgileri finansal tablolarına yansıtmaz ve açıklamaz.

 

Açıklama


Uluslararası vergi reformu—İkinci Sütun modeli kuralları

88A İşletme İkinci S0tun Gelir Vergileriyle ilgili ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri hakkındaki bilgilerin finansal tablolara yansıtılmaması ve açıklanmamasına ilişkin istisnayı uyguladığı dipnotlarında belirtir (bakıma: 4A paragrafı).

88B İşletme İkinci Sütun Gelir Vergileriyle ilgili dönem vergi giderini (gelirini) ayrı bir şekilde açıklar.

88C   İkinci Sütun Mevzuatının kabul edildiği veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olduğu ancak yürürlükte olmadığı dönemlerde işletme, finansal tablo kullanıcılarının söz konusu mevzuattan kaynaklanan İkinci Sütun Gelir Vergilerinin etkilerini anlamalarına yardımcı olacak bilinen veya makul ölçüde tahmin edilebilir bilgileri açıklar.

88D 88C paragrafındaki açıklama amacını karşılamak için işletme raporlama dönemi sonunda İkinci Sütun Gelir Vergilerinin etkileriyle ilgili nitel ve nicel bilgileri açıklar. Bu açıklamanın, İkinci Sütun Mevzuatındaki hükümlerin tamamını yansıtması gerekmemekle birlikte bir gösterge aralığı şeklinde sunulması mümkündür. Söz konusu bilgilerin mevcut olmadığı veya makul bir şekilde tahmin edilemediği durumlarda ise işletme, bu yönde bir açıklama yapar ve işletmenin maruz kalacak etkiyi değerlendirirken kaydettiği ilerlemeye ilişkin bilgileri açıklar.

88D 88C paragrafındaki açıklama amacını karşılamak için işletme raporlama dönemi sonunda İkinci Sütun Gelir Vergilerinin etkileriyle ilgili nitel ve nicel bilgileri açıklar. Bu açıklamanın, İkinci Sütun Mevzuatındaki hükümlerin tamamını yansıtması gerekmemekle birlikte bir gösterge aralığı şeklinde sunulması mümkündür. Söz konusu bilgilerin mevcut olmadığı veya makul bir şekilde tahmin edilemediği durumlarda ise işletme, bu yönde bir açıklama yapar ve işletmenin maruz kalacak etkiyi değerlendirirken kaydettiği ilerlemeye ilişkin bilgileri açıklar.


88C•-88D paragraflarına ilişkin örnekler;


88C-88D paragraflarındaki amacın ve hükümlerin gerçekleştirilmesi için işletmenin açıklayabileceği bilgilere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

(a) İşletmenin İkinci Sütun Mevzuatından nasıl etkilendiği ve işletmenin İkinci Sütun Gelir Vergilerinden etkilenebileceği başlıca ülkeler gibi nitel bilgiler ve

(b)  Nicel bilgiler, örneğin:

  • (i) İşletmenin İkinci Sütun Gelir Vergilerine tabi olabilecek kârlarının oranı ve bu Onlara uygulanan ortalama efektif vergi oranına ilişkin bilgiler ve
  • (ii) İkinci Sütun Mevzuatı yürürlükte olsaydı işletmenin ortalama efektif vergi oranının nasıl değişeceğine ilişkin

Yürürlük tarihi

98M       Ağustos 2023’te yayımlanan Uluslararası Vergi Reformu–İkinci Sütun Modeli Kuralları 4A ve 88A—88D paragraflarını eklenmiştir. İşletme:

  • (a) Değişikliklerin yayımlanmasıyla 4A ve 88A paragrafını TMS 8 uyarınca geriye dönük olarak uygular.
  • (b) 88B-88D paragraflarını 1 Ocak 2023 tarihi ya da sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde İşletmenin söz konusu paragraflarda öngörülen bilgileri 31 Aralık 1023 tarihi ya da öncesinde sona tren ara hesap dönemlerinde açıklaması zorunlu değildir.

 

 

Resmi gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yap