Kobi Olma Limitleri Arttırıldı.

KOBİ’lerin sınıflandırılması

KOBİ’ler, net satış hasılatları, mali bilanço tutarları ve çalışan sayıları dikkate alınarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

 1. Mikro işletme: Yıllık çalışan sayısı on kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri on milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.
 2. Küçük işletme: Yıllık çalışan sayısı elli kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı ve mali bilançosundan herhangi biri yüz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.
 3. Orta büyüklükteki işletmeler: Yıllık çalışan sayısı ikiyüzelli kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri beşyüz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

KOBİ niteliğini kazanma, kaybetme ve sınıfının belirlenmesi

 • KOBİ niteliği belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini, son iki hesap dönemine ait verileri ile aşan işletmeler KOBİ niteliğini kaybeder. Son hesap dönemine ait verileri ile söz konusu kriterlerin altına düşen işletmeler KOBİ niteliği kazanır.
 • İşletme sınıfları son hesap dönemine ait verileri ile belirlenir.
 • Bu Yönetmelik kapsamında işletmelerin KOBİ niteliği ve sınıfını belirlemede kullanılacak verilerin tarihi;
 1. Kurumlar vergisi mükellefleri için 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda belirtilen beyanname verme süresinin içinde bulunduğu ay sonu,
 2. Gelir vergisi mükellefleri için 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen beyanname verme süresinin içinde bulunduğu ay sonu,

olarak esas alınır.

İşletme türleri

İşletmeler, bu Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan “İŞLETME BEYANI”nın ilgili kurum veya kuruluşa sunulma tarihindeki diğer işletmeler ile olan sermaya ilişkilerine göre;

 1. Bağımsız işletme,
 2. Ortak işletme,
 3. Bağlı işletme,

olmak üzere üçe ayrılır.

İki veya daha çok işletmenin karşılıklı sermaye sahibi olması durumunda, her birinin türü belirlenirken büyük olan sermaye oranı dikkate alınır.

Çalışan sayısı ve mali veriler

Bir işletmede çalışanların toplam sayısı, o işletmedeki yıllık iş birimlerinin toplam sayısına göre belirlenir.

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, ilgili işletmede sadece hizmet akdi ile çalıştırılanlar çalışan sayılır. Çıraklar ve staj yapan öğrenciler çalışan sayısına dahil edilmez.

İşletmelerin mali durumları ve çalışan sayılarının belirlenmesinde yıllık olarak hesaplanan en son veriler esas alınır.

Bilanço esasına göre defter tutmayan işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınır.

Beyan

Bu Yönetmeliğin eki EK-1’DE yer alan “İŞLETME BEYANI” ilgili işletmeler tarafından doldurulur. Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlemlerde esas alınan belge ve söz konusu beyanın içerdiği her türlü bilgiden başvuran işletme sorumludur. Yanlış ve yanıltıcı bilgilere ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerde elde edilen menfaatler kazanılmış hak sayılmaz. Beyanlar, ilgili kuruma yazılı olarak yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir.

 

Resmi Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yap