2023 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Bağımsız Denetim Kriterleri Değişti

  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • 2023 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Bağımsız Denetim Kriterleri Değişti

Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri  30.11.2022 tarih ve 6434 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir. Bu kriterler 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğinden 2023 yılı Denetimlerinden itibaren geçerlidir.

2018 Yılı için yeniden belirlenen 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde bağımsız denetime tabi olup; Tek Başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini iki yılda sağlayan şirketler, 6102 Sayılı TTK ve 660 Sayılı Kamu Gözetim Kurumu’na ait Kanun Hükmünde Kararname gereğince bağımsız denetime tabidir.

Söz Konusu Bakanlar Kurulu Kararına göre 2020, 2021 ve 2022 Yılı için Bağımsız Denetim Kriterleri; 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde bağımsız denetime tabi olup;  Tebliğ Ekinde yayınlanan 1 ve 2 numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan diğer tüm şirketler için eşik değerler;

 2020-2021-2022 Yılları için Genel Kriterler;

a) Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı 175 ve üstü,

olarak belirlenmiştir.  2020, 2021 ve 2022 Yılında (2022 Yılı için, 2020-2021 yılları verileri, 2021 yılı için ise 2019-2020 yılı verileri dikkate alınarak değerlendirilecektir.)

Tüm Kriterler için 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bakabilirsiniz.

Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri  30.11.2022 tarih ve 6434 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir. Değiştirilen karar çerçevesinde 2023 Yılı ve Sonrasında uygulanacak kriterler;

a) Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın ekli (I) sayılı listede belirtilen şirketler.

b) Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketler:

1) Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler:

i) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası.

ii) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası.

iii) Çalışan sayısı 50 kişi.

2) Ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler için eşik değerler:

i) Aktif toplamı 60 milyon Türk Lirası.

ii) Yıllık net satış hasılatı 80 milyon Türk Lirası.

iii) Çalışan sayısı 100 kişi.

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan şirketler İçin eşik değerler: (Genel Ölçütler)

i) Aktif toplamı 75 milyon Türk Lirası.

ii) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon Türk Lirası.

iii) Çalışan sayısı 150 kişi.

Olarak belirlenmiştir.

BAĞIMSIZ DENETİM KAPSAMI DIŞINDAKİ ŞİRKERLER

a) Ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi şirketler.

b) Ekli (I) sayılı listede belirtilenler ile ekli (II) sayılı listenin 5(b) sırasında belirtilen şirketler hariç olmak üzere sermayesinin en az yüzde 50’si devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler.

c) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun geçici 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine karar verilen ve tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca yürütülen tasarruf finansman şirketleri.

BAĞIMSIZ DENETİM KAPSAMINA GİRİŞ

1-Eşik değerlere tabi şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aştığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur.

BAĞIMSIZ DENETİM KAPSAMINDAN ÇIKIŞ USULÜ

Eşik değerleri aştığı için bağımsız denetime tabi şirket, art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerlerin altında kaldığı ya da bir hesap döneminde bu ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin yüzde 20 veya daha fazla oranda altında kaldığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkabilir.

BAĞIMSIZ DENETİM KAPSAMI İÇİN HANGİ VERİLER DİKKATE ALINACAK

Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal tablolar, (Bağımsız Denetime ilk geçen firmalar için VUK Bilançoları ve Gelir Tabloları dikkate alınacak olup, Bağımsız Denetim kapsamındaki firmalar için TRRS veya Bobi FRS Tabloları dikkate alınacaktır.) çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınır.

Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte dikkate alınır. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklık ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır.

Bağımsız denetime tabi şirketlerin ara dönem sınırlı bağımsız denetim yükümlülükleri, mevzuatta hüküm bulunmaması halinde Kurum tarafından belirlenir.

Uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kurum yetkilidir.

SONUÇ : Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri  30.11.2022 tarih ve 6434 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir. Bu kriterler 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğinden 2023 yılı Denetimlerinden itibaren geçerlidir.

Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri  30.11.2022 tarih ve 6434 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir. Değiştirilen karar çerçevesinde 2023 Yılı ve Sonrasında uygulanacak kriterler; (Genel Ölçütler)

i) Aktif toplamı 75 milyon Türk Lirası.

ii) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon Türk Lirası.

iii) Çalışan sayısı 150 kişi.

Olarak belirlenmiştir.

Ancak 2020, 2021 ve 2022 Yılı için Bağımsız Denetim Kriterleri; 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde bağımsız denetime tabi olup;  Tebliğ Ekinde yayınlanan 1 ve 2 numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan diğer tüm şirketler için eşik değerler;

2020-2021-2022 Yılları için Genel Kriterler;

a) Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı 175 ve üstü,

olarak belirlenmiştir.  2020, 2021 ve 2022 Yılında (2022 Yılı için, 2020-2021 yılları verileri, 2021 yılı için ise 2019-2020 yılı verileri dikkate alınarak değerlendirilecektir.)

Meslek Camiamıza Duyurulur.

KGK Açıklaması

Resmi Gazete

Yorum Yap