Bağımsız Denetim Amacı

Bağımsız Denetim Amacı

Bağımsız denetim amacı, bağımsız denetçinin, finansal tabloların bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını finansal raporlama standartlarına uygun olarak tüm maddi açılardan adil ve doğru bir şekilde sunup sunmadığı konusunda görüş bildirmesini sağlamaktır.

Bağımsız Denetim Amacı

Bağımsız denetimin amacı, Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.

Finansal tabloların denetiminin amacı; denetçinin, finansal tabloların tüm önemli yönleriyle Fıkhî ilke ve kurallara, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (Kurum) tarafından yayımlanan Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına (FFMS’ler) ve finansal kuruluşun faaliyet gösterdiği ülkede geçerli ulusal muhasebe standartları ve uygulamalarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin bir görüş vermesini sağlamaktır. Denetçi görüşünü belirtmek için “doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlamaktadır” ifadesi kullanılır.

Denetçinin görüşü finansal tabloların güvenilirliğini artırsa da, kullanıcı bunu finansal kurumun gelecekteki ekonomik başarısı veya yönetimin finansal kurumun faaliyetlerini yürütmesinin etkinliği veya verimliliği konusunda bir güvence olarak kabul edemez.

Neden Bağımsız Denetim?

Bağımsız denetim, kanun, yönetmelik ve standartların işletmelere yüklediği bir zorunluluk değildir, aksine günümüz işletmeleri için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Şeffaf, anlaşılır ve açık bilgiler en değerli bilgilerdir ve bu ancak bağımsız denetim ile mümkündür.

Aşağıdakilere doğru ve güvenilir bilgi sağlamak için bağımsız denetim gereklidir:

 • Şirket yönetimi
 • Hissedarlar
 • Çalışanlar
 • Kredi verenler
 • Yatırımcılar
 • Düzenleyici kurum ve kuruluşlar (BDDK, SPK)

Dünya ticaretindeki gelişmeler, bunların ulusal piyasalara etkileri, dünyada sınırların ticaret açısından hemen hemen ortadan kalkması, beraberinde daha fazla finansal risk, yolsuzluk olaylarını da getirmiştir. Bütün bu gelişmeler bağımsız denetimin önemini daha da arttırmıştır.

Global dünyada karar vericilerin istedikleri bilgiye ilk elden ulaşmaları imkânsıza yakındır. Bilgi başka kişilerden elde edildiğinde ise kasten ya da kasıtsız olarak yanlış beyan edilme olasılığı yükselir. Bilgi riskini azaltmak için bilgiyi talep edenin yapabileceği üç şey vardır: istediği bilgiyi kendi başına elde edip kontrol etmek, karşı tarafa güvenmek ya da en yaygın yol olarak bağımsız denetim görüşüne başvurmak.

Denetim yapılmasını gerektiren en önemli unsur, finansal nitelikli bilgilerin doğru ve güvenilir olup olmadığının tespit edilmesi ihtiyacıdır. Bağımsız denetimin, yalnızca mevzuat yükümlülüğü olarak görülmemesi işletmelerin yararına olacaktır.

Bağımsız Denetimin Faydaları Nelerdir?

Finansal riskleri en aza indirmek için çok önemli bir gereklilik olan şeffaflık, işletmeler ve piyasalar için önemli bir ölçek haline gelmiştir. Bunu sağlamanın yolu bağımsız denetimdir.

İşletmelerde pay sahiplerinin ve paydaşların hak ve menfaatlerini korumak için doğru ve güvenilir bilgiye ihtiyaç vardır. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma güvencesi bağımsız denetim görüşü ile sağlanabilir.

Denetimin en önemli faydası hiç şüphe yok ki karar verme sürecinde kullanılacak bilgilere ne ölçüde güvenileceği konusunda makul güvence vermesidir.

Bağımsız denetimin, hem denetlenen firmaya, hem de kamuya ve devlete yararları söz konusudur.

 • Bağımsız denetimin hem denetlenen firmaya hem de kamuya ve devlete yararları söz konusudur.
 • Yönetime doğru bilgi akışı sağlar.
 • Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.
 • Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
 • İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur.
 • Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.
 • Bağımsız dış denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların hakları daha iyi korunmuş olur.

Bağımsız Denetim Nedir?

Bağımsız denetim, finansal tablolar ve bir işletmenin ekonomik faaliyetleri sonucunda hazırlanan diğer finansal bilgiler, önceden belirlenmiş kriterlere (örneğin uluslararası finansal raporlama standartları) ve bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerine uygunluk ve doğruluğun makul güvencesini sağlamak için yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı uygulanarak, Defter, kayıt ve belgelerin değerlendirilmesi ve sonuçların bir raporda sonuçlandırılmasıdır.

Bağımsız Denetimin İlkeleri Nelerdir?

Mesleki şüphecilik: Bağımsız denetçinin sorgulayıcı bir yaklaşımla kanıtların geçerliliğini incelemesi, kanıtların işletme yönetiminin açıklamalarının yanı sıra diğer bilgi ve belgelerle çelişki içinde olup olmadığını değerlendirmesidir.

Makul güvence: Bağımsız denetim finansal tabloların önemli bir yanlışlık içermediği konusunda makul bir güvenceyi sağlayacak şekilde tasarlanır. Makul güvence, bir bütün olarak finansal tabloların nitelik ve nicelik bakımından önemli bir yanlışlık içermediğine dair bir sonuca varmada yeterli, uygun bağımsız denetim kanıtının toplanmasıdır.

Yorum Yap