Fazla ve Yersiz Ödenen Vergilerin İadesi

Fazla ve Yersiz Ödenen Vergilerin İadesi

Fazla ve Yersiz Ödenen Vergilerin İadesi, Fazla veya yersiz hesaplanan KDV, vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı halde düzenlenen fatura veya benzeri belgelerde KDV gösterilmesi, KDV’yi fatura veya benzeri belgelerde göstermeye hakkı bulunmayan mükelleflerin düzenledikleri bu tür belgelerde KDV göstermeleri veya fatura veya benzeri belgelerde olması gerekenden daha yüksek meblağda KDV hesaplanması ve gösterilmesi durumlarında söz konusu olabilmektedir. Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilmektedir.

Fazla veya yersiz olarak hesaplanan vergi, öncelikle satıcı tarafından alıcıya iade edilecektir. Alıcının indirim hakkı bulunan mükellef olmaması durumunda, satıcının söz konusu fazla veya yersiz KDV tutarını alıcıya ödediğini gösterir bir belge ile vergi dairesine başvurması gerekmektedir.

Fazla ve Yersiz Ödenen Vergilerin İadesi

(6322 sayılı kanunun 14.maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük 15.06.2012) Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergiler, fazla veya yersiz tahsilatın mükelleften kaynaklanmasıhalinde düzeltmeye dair müracaat tarihi, diğer hallerde verginin tahsili tarihinden düzeltme fişinin mükellefe tebliğedildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ile birlikte, 120 nci madde hükümlerine göre mükellefe red ve iade edilir(**)

(6322 sayılı kanunun 14.maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük 15.06.2012) Vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin, ilgili mevzuatı gereğince mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynıdönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz, 120 nci madde hükümlerine göre red ve iadesi gereken vergi ile birlikte mükellefe ödenir.

(4731 sayılı Kanunun 4/C maddesiyle eklenen fıkra)(6322 sayılı kanunun 14.maddesiyle değişen fıkra numarası; Yürürlük 15.06.2012) İhtirazi kayıtla beyan edilip ödendikten sonra yargı kararına göre iade edilip yine yargı kararı uyarınca tahsili gereken vergilere, iade tarihinden yargı kararının vergi dairesine tebliği tarihine kadar geçen süre için bu maddede yer alan esaslar dahilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında gecikme faizi hesaplanır.

Fazla Ödenen Vergi Nasıl Geri Alınır?

Yıl içerisinde kesilen vergilerin yıllık beyannamede hesaplanan vergiden mahsubundan sonra kalan kısmın, diğer vergi borçlarına mahsup edilmesi mümkün. İlgili mahsup dilekçesiyle başvurulduğunda mahsup işlemi, tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getiriliyor.

Fazla ve Yersiz Ödenen KDV Beyannamede Nerede Gösterilir?

Fazla veya yersiz hesaplanan KDV’nin vergi dairesine ödenmesi, ilgili ay için düzenlenen KDV beyannamesinde fazla ve yersiz KDV’nin de hesaplanan KDV satırında gösterilmesi suretiyle gerçekleşmektedir

Fazladan Ödenen Gelir Vergisinin İadesi

Fazla ve yersiz ödenen vergilerin iadesinde uygulanacak faiz oranı bu zamana kadar süregelen bir tartışma konusu olmuştur. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinin, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen (4) numaralı fıkrası, 6322 sayılı Kanun’un 14. maddesiyle yeniden düzenlenmiş ve fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergiler, fazla veya yersiz tahsilatın mükelleften kaynaklanması halinde düzeltmeye dair müracaat tarihi, diğer hallerde verginin tahsili tarihinden düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ile birlikte iade edilmesi gerektiği yasal açıklığa kavuşturulmuştur. Ancak vergi mahkemeleri söz konusu düzenlemeye rağmen 3095 sayılı Kanun çerçevesinde yasal faize hükmetme eğilimine devam etmekteydi.

2018 yılı itibariyle bu konuda temyiz istemlerini değerlendiren Danıştay Daireleri, söz konusu kanun düzenlemesine atıfta bulunarak, fazla ve yersiz tahsil edilen vergilerin iadesinin VUK 112/4. Maddesi uyarınca tecil faizi ile iade edilmesi gerektiği yönünden kararlar vermeye başladılar. Ancak bazı ilk derece mahkemelerinin, anılan kanuni düzenlemeye rağmen fazla ve yersiz ödenen vergilerin iadesinin yasal faizi ile yapılması gerektiği yönünde verdikleri kararlarında direnmeye devam etmeleri nedeniyle konu tartışılmak üzere, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kuruluna taşınmıştır.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 23.09.2020 tarihli kararı ile VUK 112/4. Maddesi uyarınca fazla ve yersiz olarak tahsil edilen vergilerin iadesinin tecil faizi ile yapılması gerektiği yönünde karar vermiştir. Anılan karar ile fazla ve yersiz tahsil edilen vergilerin iadesinin tecil faizi ile iade edilmesi yönünde yerleşik içtihat oluşturulmuştur.

Yorum Yap