İç Kontrol Denetimi Danışmanlığı

İç Kontrol Denetimi Danışmanlığı

İç Kontrol Denetimi Danışmanlığı, Düzenli ve verimli bir şekilde şirket politikaları doğrultusunda iş faaliyetlerini yürüten Varlıklarını Koruma, tespit ve güvenilir finansal bilgilerin hata ve suistimaller, tam ve doğru muhasebe kayıtları ve zamanında hazırlanması önlenmesi amaçlarına ulaşmak için yönetim tarafından kullanılan bir iç Kontrol Sistemi, tüm yöntemler ve bu yöntemleri. prosedürlere iç kontrol sistemi denir.

İç Kontrol Denetimi Danışmanlığı

İç denetim, günümüzün rekabetçi ve ekonomik koşullarına uygun olarak faaliyet gösteren işletmenin sağlıklı yaşamının uzatılmasında en önemli işlevlerden biri olarak bilinmektedir. Finansal ve finansal olmayan operasyonel süreçlerin denetlenmesine ilişkin faaliyetleri kapsayan bu işlev, kuruluşların iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçmeyi amaçlayan ve kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak kuruluşun belirlenen hedeflerine ulaşmasını destekleyen bir süreçtir. İşletmelerin finansal ve muhasebe süreçlerinin temel nedeni olan operasyonel süreçlerin denetimi, finansal ve muhasebe denetimine kıyasla oldukça hayati önem taşımaktadır.

İşletmelerin ana faaliyetlerinin yürütüldüğü operasyonel süreçlerdeki değişim, işletmelerin finansal durumunu büyük ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle işletmelerin büyümesinde veya küçülmesinde en büyük etkeni faaliyetlere uygun olarak iş süreçlerinde kontrollerin kurulması ve doğru uygulanması olarak tanımlayabiliriz. Bu çalışmada, iç denetimin bir parçası olan operasyonel denetim, yani; finansal olmayan faaliyetlerin denetlenmesinin ve işletmenin iç kontrol sisteminde tespit edilen eksiklik ve arızaların doğru önerilerle zamanında düzeltilmesinin önemine dikkat çekilmiştir. Ayrıca, mevcut iç kontrollerin etkinliğinin faaliyet denetimi üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

İç Kontrolün Amacı ve Kapsamı

İç kontrolün amacı, iş operasyonlarının etkinliği ve etkinliği, finansal bilgilerin güvenilirliğinin artırılması ve belirli kanun ve diğer düzenlemelere uyum konusunda yeterli güvence sağlamaktır. İç kontrol sistemi kuruluşun tüm faaliyetlerini kapsar, ancak kontrollerin sayısı, niteliği ve tarzı kuruluşun amaçlarına ve karşılaştığı risklere göre değişiklik gösterebilir. İç kontrol, işletmenin tüm operasyonel, teknik, ticari, mali ve idari faaliyetlerini kapsar ve muhasebe ve finansal raporlama kontrolleriyle sınırlı değildir.

İç Kontrol Sisteminin Temel Özellikleri

5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile oluşturulan iç kontrol sisteminde iç kontrolün özellikleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  • İç kontrol faaliyetleri, sürekli ve sistematik bir şekilde ve idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.
  • İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikli olarak riski alanlar dikkate alınır.
  • İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevleri kapsar.
  • İç kontrol mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsar.
  • İç kontrol yapısı yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir.
  • İç kontrolle ilgili düzenleme ve uygulamalarda mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik, ekonomiklik, etkinlik ve etkililik gibi iyi mali yönetim ilkeleri esas alınır.

İç Kontrol Sisteminin Genel Amaçları

İşletme Varlıklarını Korumak ve Her Türlü Kayıpları Önlemek

İşletmenin bünyesinde bulunan fiziki varlıklar hırsızlık, yanlış kullanım, imha veya gereksiz kullanım için uygundur. Yönetim bu olumsuzlukları önlemek için kontrol unsurları oluşturmak zorundadır. Bu noktada iç kontrol yapısının temel amacı ortaya çıkmaktadır.

Muhasebe Verilerinin Doğruluğunu ve Güvenilirliğini Sağlamak

Muhasebe verileri, yönetimin işletmedeki bilgi sistemi aracılığıyla karar vermesi için önemli bir temeldir. Doğru bir karar vermenin yolu doğru ve dürüst bilgi edinmektir. Bazı nedenlerden dolayı, muhasebe verilerinin doğru ve dürüst olmaması ihtimali vardır. Bu nedenle, iç kontrol yapısında belirlenen politika ve prosedürler, bu bilgilerin mümkün olduğunca doğru ve dürüst olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

İşletme Faaliyetlerinin Etkinliğini Artırmak

Yönetimin temel amaçlarından biri, ticari faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Bir işletmenin başlangıçta belirlediği amaç ve hedeflerine ulaşma derecesi, faaliyetlerinde etkinliğini gösterir. Oluşturulan iç kontrol yapısı bu verimliliği en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır.

Yönetim Politikalarına Bağlılığı Sağlamak

Yönetim, çalışanlarına uymaları gereken kurallar hakkında sürekli bilgi verir. Bununla birlikte, uygulama aşamasında hangi seviyede uyulduğuna dair her zaman şüphe vardır. Bu kapsamda oluşturulacak kontroller, çalışanların yönetim politikalarına uymalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İç Kontrol Sisteminin Özel Amaçları

İç kontrol sisteminin denetçilere uygulanmasında yardımcı olacak daha ayrıntılı özel hedefleri de vardır. Bu amaçlar şu şekilde sıralanabilir;

Geçerlilik: İç kontrol yapısı nedeniyle gerçek dışı işlemlerin defter ve muhasebe kayıtlarına dahil edilmesine izin vermemelidir. Ayrıca, işlemler yetkilendirmeye uygun olarak yapılmalıdır. Yetkilendirme genel veya özel olabilir. Yetki sınırları yazılı bir sözleşmede belirlenmelidir.

Eksiksiz olma: Tüm geçerli işlemler kaydedilmelidir. İç kontrol sistemi, işlemlerin kayıt altına alınmasını engellemelidir.

Kayıtların uygunluğu: Gerçek işlemler düzgün bir şekilde kaydedilir. Kayıtlar belirli bir süre boyunca kaydedilir, sınıflandırılır ve değerlendirilir. Değerlendirmede, çeşitli aşamalarda kaydedilen tutarlarda ve hesaplamalarda oluşabilecek hataları önlemek amacıyla iç kontrol prosedürleri kullanılmaktadır. Genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygunluk araştırılmaktadır. Sınıflandırma, finansal tabloların doğru ve eksiksiz olarak sunulması için hesap çizelgesinin buna göre hazırlanmasını gerektirir. Öte yandan, zamanlılık, işlemlerin gerçekleştiğinde kaydedilmesini gerektirir.

Varlıkları koruma: Varlıkların fiziksel olarak korunması için kayıt işlevine bağımsız özel personel atanmalıdır. Yalnızca belirli personelin varlıklara doğrudan erişmesine izin verilmeli ve kayıtlar ve belgeler gibi varlıklara dolaylı erişim uygun yetkilendirme önlemleriyle sınıflandırılmalıdır.

Mutabakat: Belli zaman aralıklarında ana hesaplar ve alt hesaplar; Varlık ve yükümlülükler ile kayıtlı değerler karşılaştırılmalı, fark varsa araştırılmalı ve gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.

Yorum Yap