Bilgi Sistem Kontrol Danışmanlığı

Bilgi Sistem Kontrol Danışmanlığı

Bilgi Sistem Kontrol Danışmanlığı, Kurumların rekabet gücü, teknolojinin iş süreçlerinde etkin kullanımı ile orantılıdır. Güçlü bir yapı ve sağlıklı kontrol için en önemli kısım şirketinizin bilgi sistemleri altyapısıdır.

Bilgi teknolojileri kurumlardaki iş süreçlerinin altyapısını ve dinamizmini oluşturur. Bilgi sistemlerinizin güncelliği ve kontrol edilebilirliği, bilgilerin güvenliği, ticari bilgilerin gizliliği ve finansal ve operasyonel risklerin kontrolü anlamına gelir. BT genel kontrolleri denetimi dört alanda yaklaşmaktadır.

Program ve Uygulama Geliştirme Süreçler

Yazılım süreçlerinin (analiz, tasarım, geliştirme, test, onay) işletmenin süreçlerinden birini veya tamamını etkileyecek yazılım geliştirme/değiştirmedeki standartlara uygunluğu ve kurumun bilgi sistemleri mimarisinde oluşturulacak risk ve önlemler.

BT Operasyonları

Bilgi sistemlerinin kendi içerisinde ve kurum genelinde operasyonları, olay ve problem yönetimi, yedekleme, geri dönüş işlemlerinin kontrolleri

İş Süreçleri Kontrolü

Kurumun iş süreçlerinde yer alan bilgi sistemleri uygulamalarının bütünlüğü, finansal verilerin tanımlanması, üretilmesi, erişilmesi, güvenliğinin korunması için gerekli süreçlerin denetlenmesidir.

Bilgi Sistemleri Yönetimi Sisteminin Kurulması

Bilgi sistemleri yönetimi, işletmelerin sağladığı faaliyet ve hizmetlerin etkin, güvenilir ve kesintisiz yürütülmesi; mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Muhasebe ve mali raporlama sisteminden elde edilen bilgilerin bütünlüğünü, tutarlılığını, güvenilirliğini, zamanında kullanılabilirlik ve gizlilik, uygun bilgi sistemleri ortamının oluşmasına, etkin bir şekilde bilgi sistemleri kaynaklarını kullanmak üzere, bu tür bilgi sistemleri kullanımından kaynaklanan riskleri kontrol etmek ve izlemek, bu amaçla gerekli sistemsel ve yönetsel önlemlerin alınması ile ilgili faaliyetleri sağlamak.

BT altyapısı ve güvenlik sistemlerinin oluşturulması için gerekli tüm bileşenler olan tüm donanım, yazılım, uygulama ve personel ile bu bileşenlerin politika, prosedür, süreç ve standartları, IS yönetim süreçlerinin bir parçasıdır. Her işletmenin, işletmenin ölçeğine uygun, mevzuata uygun, güvenli, denetlenebilir, izlenebilir, yönetilebilir ve elbette mevcut teknolojinin sunduğu olanakları sağlayan bir sistem kurma arzusudur.

Bilgi Sistem Kontrol Danışmanlığı

Teknolojik gelişmelere ve artan rekabet koşullarına bağlı olarak BT için yapılan yatırımlar ve kullanılan kaynaklar (mali ve işgücü) işletme bütçelerinde önemli bir yere sahiptir. İşletmelerin kaynaklarını verimli kullanmak ve yönetmek için bir sistem oluşturmak istemeleri bu sürecin doğal bir sonucudur. Bir işletmenin finansal öz kaynakların yetersiz olması durumunda dış kaynak kullanması gerektiği gibi, bilgi sistemleri oluşturmak ve yönetmek için dış kaynakların kullanılması da aynı derecede uygun olacaktır.

Dış kaynak kullanımı bilgi, tecrübe ve bağımsız uzman görüşü, zaman ve maliyet açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır.

AG Denetim, deneyimli uzman danışmanları ve iş ortaklarının desteği ile katma değeri yüksek hizmetler sunarak, Bilgi Sistemleri Yönetim Sisteminin kurulması için şirketlere kendi kaynakları ile sağlayamayacağı bilgiyi sağlayabilmektedir.

Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarının elinde bulundurdukları işlem sayısı ve bilgiler hızla artmakta, ancak daha hızlı işlem ve daha hızlı kararlara yönelik beklenti ve baskılar da artmaktadır. Bu durum yaşadığımız çağa adını veren bilgilerin elde edilmesinin ve yönetilmesinin kurumsal hedeflere ulaşılmasındaki önemini artırmıştır.

 • Küreselleşme;
 • Devlet üzerinde baskı
 • Artan küresel rekabet
 • Makro istikrar talepleri ve rekabetçi yatırım ortamı
 • Vatandaşların etkin hizmet sunumu, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda artan talepleri
 • Etkinlik ve verimlilik konusunda artan talepleri de beraberinde getirmiştir.

Yöneticilerin ihtiyaç duyduğu bilgileri en iyi şekilde elde etmek, işlemek, düzenlemek ve uyarlamak için kurulan sistemlere yönetim bilgi sistemleri (MIS) denir. Bu sistemlerin kullanılmasıyla, çoğu durumda çıkması imkansız olan yönetim seviyelerinin görevleri hem daha az çaba ve maliyetle hem de daha iyi kalite ve hız ile yerine getirilebilir.

Yöneticilerin ihtiyaç duyduğu bilgileri en iyi şekilde elde etmek, işlemek, düzenlemek ve uyarlamak için kurulan sistemlere yönetim bilgi sistemleri (MIS) denir. Bu sistemlerin kullanılmasıyla, çoğu durumda çıkması imkansız olan yönetim seviyelerinin görevleri hem daha az çaba ve maliyetle hem de daha iyi kalite ve hız ile yerine getirilebilir.

5018 Sayılı Kanun ile kamu kurumları için yasal zorunluluk haline gelen Yönetim Bilgi Sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır. Üst yönetimin bilgi ihtiyaçlarını karşılarken diğer katmanlardaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesine katkıda bulunan yönetim bilgi sistemi,

 • Bilgi akışında eşgüdüm ve standart sağlanması,
 • Tüm iş süreçlerine ait bilgilerin sistematik bir şekilde toplanması ve bir araya getirilmesi,
 • Personel ve zaman açısından önemli kazanımlar elde edilmesi,
 • Bilgiye güven duyulması ve oto-kontrol mekanizmalarının kurulması,
 • Bilginin gizlenme veya kaybolma riskinin ortadan kalkması,
 • Yöneticilerin, iş süreçlerine ve kurumun işleyişine hâkim olması,
 • Yöneticilerin kararlarını hızlı ve güvenilir bilgiye dayalı olarak alabilmesi, sonuçlarını ortaya çıkaracaktır ki, bu da kamu yönetiminde etkinliğin sağlanmasında çok büyük bir adım atılması anlamına gelecektir.

Yönetim Bilgi Sistemi, muhasebe modülü değildir, mali olan ve olmayan tüm verileri kapsayan ve yöneten bir sistemdir.

Yönetim bilgi sistemi, teknoloji altyapısı üzerinde insan kaynakları, iş ve kurum kültüründen etkilenen araçlar ve süreçler bütünüdür. Bu nedenle sistem çerçevesinin ve kurulacak yapının geliştirilmesinde ne biri ihmal edilebilir, ne de sadece biri üzerinde çalışmaktan hoşnut olabilir.

AG DENETİM olarak kamu kurumları için etkin ve verimli bir yönetim bilgi sistemi oluşturmak ve bu sistemin karar mekanizmalarını desteklemek amacıyla düzenli raporlama sistemi konusunda danışmanlığımızı sürdürmekteyiz.

Yorum Yap