Aile Şirketleri Danışmanlığı

Aile Şirketleri Danışmanlığı

Aile Şirketi Nedir?

Aile şirketi, bir aile girişimcisi tarafından başlatılan kurumsal bir yapıdır ve daha sonra aile çoğunlukla işin içinde yer alır. Ailenin kendine özgü kültür ve geleneğinin esere yansıdığı toplumsal bir yapıdır.

Aile şirketinde; aile işi, iş aileyi etkiler. Aile şirketlerinin amacı; şirketlerin varlıklarını gelecek nesillere verimli bir şekilde yetiştirerek yaşatmaktır. Bu amaç doğrultusunda; Aile şirketinin kurumsallaşmasını sağlayarak aile servetinin korunmasını ve genişlemesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda aile anayasaları; Aile ve şirket ilişkilerinin düzenlenmesini ve disiplin altına alınmasını sağlar.

Ayrıca aile işletmelerinin çoğunluğu; aile gizliliğini korumayı, aile paylaşımını düzenlemeyi, aile birliğini korumayı ve aileyi sağlıklı bir şekilde yeni nesillere aktarmayı hedeflemektedir.

Aile Şirketleri Danışmanlığı

Aile şirketi, üst yönetim kademelerinin önemli bir bölümünün aile üyeleri tarafından doldurulduğu, aile üyelerinin karar vermede büyük ölçüde etkili olduğu ve en az iki kuşağın temsil edildiği şirket türüdür. Aile şirketlerini diğer şirket türlerinden ayıran ve bu şirketleri karakterize eden bazı özellikler vardır. Bu özellikler iş politikasını, yönetimden sorumlu kişilerin belirlenmesini, şirkette işlerin yapılma şeklini, kişilerarası ilişkileri ve dolayısıyla kurum kültürünü önemli ölçüde etkiler.

Aile Şirketlerinde, nesilden nesile aktarılacak bir aile işletmesi ve varlık yapısı oluşturmak için insanlardan bağımsız sistematik bir yönetim yaklaşımı kurabilir. Aile işletmeleri büyüdükçe, genellikle iki alanda yetersiz kalırlar:

Aile Şirketleri Yönetimi

Ailede sürekli başarılı yöneticiler yetiştirmek mümkün olmadığından ve iş geliştikçe farklı alanlara girildiğinden, bir yönetici ile anlaşmaya ihtiyaç vardır.

Böylece risk alan kapitalist ile ücret karşılığı karar alan profesyonel yöneticinin rolleri ortaya çıkar, kısacası mülkiyet ve yönetim birbirinden ayrılır. Bu ayrım söz konusu olduğunda etkin çalışan sistemler kurmak için kurumsal yönetim ön plana çıkmaktadır.

Aile Şirketleri Sermaye

Yatırım yapılan sermayenin yetersiz olduğu durumlarda ortaklıklara, kurumsal yatırımcılara, finansal kurumlara ve bireysel yatırımcılara yönelik genişleyen bir sermaye yayılımı söz konusudur. Bu şekilde ortaklıklar kurulması sonucunda tarafların birbirlerine karşı sorumlulukları kurumsallaşmayı gerektirmektedir. Çünkü kurumsallaşma, mal sahibinin sermaye ortaklığından doğan haklarının korunmasını ve gelişmesini sağlar.

Bu nedenlerden dolayı kurumsallaşma modelinin uygulanması sadece borsa şirketleri için değil tüm şirketler için hayati önem taşımaktadır.

Borsa şirketlerinin ön plana çıkmasının nedeni, büyük ortaklık yapıları nedeniyle bir anlamda kamu malı olmalarıdır. Bu şirketlerdeki sürdürülebilirlik krizi toplumun daha geniş bir kesimini sosyal ve ekonomik olarak etkileyecektir.

Dünyada ve ülkemizde mevcut şirketlerin çoğunluğunu aile şirketleri oluşturmaktadır. Türkiye’deki şirketlerin %90’ı aile şirketi iken, bu oran dünyada %50 civarındadır. Aile işletmelerinin ömürlerine baktığımızda yapılan araştırmalar sonucunda insan yaşamıyla orantılı olduğu görülmektedir. Kurumun yıllarca varlığı, o şirketin kurumsallaşmasına bağlıdır.

Aile şirketlerinde kurumsallaşma iki alt kavramdan oluşmaktadır. Bu kavramlardan ilki aile şirketleri kavramı ve kapsamı, ikincisi ise kurumsallaşmanın ne anlama geldiğidir. Bu iki kavramın birleşimi aile şirketinde kurumsallaşmayı göstermektedir.

Kimler İçin Uygundur?

İşi bilmek, işin özünden gelmek önemlidir. Ancak kalıcılık için yeterli değildir. Aile işletmelerinin ilişkilerin doğası gereği genel birliktelik, iletişim, tutum, değer ve inançlar açısından çeşitli avantajları vardır. Bununla birlikte, ilişkilerin aile bağlarına dayanması, yetenekli profesyonellerin aile işletmelerinde tanıtım için sınırlı fırsatlara sahip olduğu algısını yaratabilir. Çalışmalar aile işletmelerinde en büyük sorunların rol belirsizliği, geleneksel değerlere bağlılık ve ‘kurumsallaşma’ olduğunu göstermektedir.

Neden İhtiyaç Vardır?

Aile şirketleri kurumsallaşma sürecinin etkilerini kuruluşun farklı düzeylerinde yaşayabilirler. Yönetim kadrosundaki değişimler, büyüme ve küçülme süreçlerinde sürdürülebilir başarı için kurumsallaşma gereklidir. Bu süreç planlama ve organizasyon yapısındaki değişiklikleri içselleştirerek sağlanabilir. Sorunun kaynağı, şirket belli bir boyuta ulaşmış ve gerekli şartlar sağlanmış olmasına rağmen “kurumsallaşma” çalışmalarına başlayamama ile ilgilidir.

Ailenin işle ilgili konuları ciddi ve profesyonel olarak ele alması, vizyon ve misyonunu oluşturması, bireyler için aile içi iletişim, gelişim ve kuşaklar arası transfer planlarının olması önemlidir. Kurumsallaşma, şirketi tamamen profesyonellere bırakmak ve kontrolü elden çıkarmak değil, şirketin işleyişi ile ilgili kural, standart ve prosedürlerin sistematik olmasını ve tüm bu süreçlerin bireylerden bağımsız olarak işleyebilmesini sağlamaktır.

Aile işletmelerinde yönetim işlevlerinin karmaşıklığının temel nedenlerinden biri, aile ilişkileri ile iş ilişkileri arasındaki karışıklıktır. Şirkette yetenek ve performans yerine kan bağlarını ön plana çıkarmak “meme ucu” olarak adlandırılıyor. Çocukların yetenekleri ve deneyimleri ne olursa olsun işe alınması ve hızla tanıtılması, şirket içinde kendilerine özgü pozisyonlar oluşturulması ve ikinci kuşağın profesyonel yöneticilerin deneyim ve bilgisine rağmen kendilerini üstün görme eğilimi aile işletmelerinde karşılaştığımız sorunlardır.

Hedefi Nedir?

Tüm sistemler zaman içinde belirli yaşam döngülerinden ve krizlerden geçer. Bu, bireyler, aileler, kurumlar gibi her türlü sistem için geçerlidir. Aile şirketlerinde, yaşam döngüsünün gelişim dönemini nesillere yaymak, çalışmanın temel amaçlarından biridir. Aile kavramının yarattığı aidiyet duygusunu destekleyen, destekleyici ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmanın temel fikridir.

Yöntemi Nedir?

Kurum içindeki aile üyesi yöneticilerin ilişkileri ile aile ilişkilerinin birbiriyle çelişmemesi, birbirini desteklemesi ve birbirini tamamlaması için gerekli desteği sağlar. Bu doğrultuda her türlü yapısal, kültürel, yönetsel, iletişimsel değişim/dönüşüm çalışmalarını planlar ve uygular ve takip sistemleri oluşturur. Etkili iletişim tekniklerini kullanarak büyümenin yarattığı kontrolü kaybetme hissinin üstesinden gelme becerisi kazandırır.

Aile Şirketi Hizmetleri

Büyüme potansiyellerini desteklemek ve sorunlarını çözmek için dünyanın dört bir yanındaki aile şirketleriyle omuz omuza çalışıyoruz. Büyüme yolculuğunuzun her adımında AG DENETİM yanınızda olmaya hazırız.

Yorum Yap