KVKK Kişisel Veri Analizi Danışmanlığı

KVKK Kişisel Veri Analizi Danışmanlığı

KVKK Kişisel Veri Analizi Danışmanlığı, Kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesini kontrol ederek temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlayan düzenleyici ve denetleyici bir kurumdur.

KVKK’da Avrupa Konseyi, kişisel verilerin tüm üye ülkelerde aynı standartta korunması ve sınır ötesi veri akışının sağlanması için bazı ilkeler belirlemiştir. Bu ilkelerin belirlendiği aşama, 28 Ocak 1981 tarihinde hazırlanan “Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesine Karşı Kişilerin Korunmasına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme” de olmuştur. Türkiye, bu sözleşmeyi imzalayan ilk ülkelerden biridir.

KVKK Kişisel Veri Analizi Danışmanlığı

Kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) ve kanunun gereklerinin tam olarak uygulanmasından sonra kesilecek kanunun uygulanmaması halinde Türk Ceza Kanununda belirtilen 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası ile ilgililere ne yapılması gerektiği 4 yıl hapis cezasından kurtulan hizmetler verilmektedir.

AG Denetim olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca mükelleflerin bu Kanun kapsamındaki tüm yükümlülüklerini tespit etmekte ve bu kapsamda yapılması gerekenleri yerine getirmelerine yardımcı olmaktayız.

Bu amaçla oluşturulan özel ekibimizde, deneyimli avukatların yanı sıra, hukuki anlayışa sahip, birikim ve tecrübeye sahip uzman kadromuz ile paydaşlarımızın kısa sürede KVKK Kişisel Veri Analizi uyumunu sağlamaktayız.

Sözleşmelerin Tadili ve Tekrar Dizayn Edilmesi

Şirketler ve bir kişinin iş sözleşmeleri ile ilgili diğer hukuki yükümlülükleri, elde edilen kişisel verilerin kişilerle, veriye erişimi olan kişi veya diğer üçüncü kişilerle verilerin aktarıldığı, hizmet sağlayıcılar ile yapılan sözleşmeler incelenerek gerekli değişiklik yapılması ve gerekirse gizlilik sözleşmenin imzalanması işidir.

Verilerin Analiz Edilmesi

KVKK veri işleme kapsamına giren mükellefler, işlenen kişisel verilerin işlendiği amaçlar doğrultusunda belirlenip sınıflandırılırken, veri sahiplerinin rızaları ile gerçekleştirilen analizlerin sonuçlarına bakıldığında, rızanın içeriği belirlendiğinde gerekli olan kvkk veri işleme kapsamına girmektedir. rıza alınmasının gerekli olduğu durumlarda, veri sahiplerinin rızasının alınması için verilerin nasıl yapıldığı belirlenerek hazırlanması ve sağlanması.

Aydınlatma Metinlerinin Oluşturulması

Kanunen veri sahibi olarak kabul edilen veri sahipleri için, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve bu verilerin işlenme amaçları, aktarıldığı takdirde aktarıldığı üçüncü kişiler ve veri sahibinin 6698 sayılı Kişisel Veriler Kanunu m. 11’de düzenlenen hakları içeren bir aydınlatma bildirisinin hazırlanmasıdır.

Kişisel Veri Envanterinin Hazırlanması

Kişisel verilerin işlenme amacı, veri kategorileri, verilerin aktarıldığı alıcı ve konu grupları ve ilişkili olduğu kişi grupları ile kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli azami süre, kişisel verilerin aktarılması halinde öngörülenler dikkate alınarak yabancı ülkelere ve güvenlik önlemlerine ilişkin verilerin açıklandığı yerde ” Program, kvkk kanunu kapsamında kişisel verilerin envanterinin hazırlanması çalışmasıdır.

VERBİS Sistemine Kayıt İşlemi

KVKK kapsamındaki kişilerin VERBİS’e kayıtlarının sağlanması işlemidir. Bir veri sorumlusunun kaydedilmesi ve KVK yetkilisi ile iletişim sağlamak üzere bir irtibat kişisinin atanması konusunda istişare sağlanır. Oluşturulan veri envanterinde belirlenen her bir veri türü için VERBİS sistemi tarafından gerekli tanımlama işlemleri yapılır.

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasının Hazırlanması

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin resmi olarak veya kanunen ilgili kişinin talebi üzerine yok edilmesi zorunludur. Silme ve imha işlemleri için Politika ve Prosedür belgesi oluşturulması gerekmektedir.

Gerekli Güvenlik Tedbirlerinin Alınması

Kişisel verilerin uygun olmayan şekilde işlenmesi ve hukuka aykırı tutulan kişisel verilere erişimin engellenmesi ve hakkınızda tuttuğumuz verilerin gerekli güvenlik düzeyinin sağlanması amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin güvenliğinin sağlanması veya kanunen sorumluluk getirilmesidir. şirket sahibi kişinin sorumluluğundadır. Ekip olarak KVKK danışmanlık hizmetleri Kanun’un gerektirdiği güvenlik seviyesinde verilmektedir.

Kanuna Uyum Sürecinde Verilen Farkındalık Eğitimleri

Veri yöneticileri ve sistem yöneticilerinin KVKK kanunu kapsamında mükellefleri kabul etmesi, kanun kapsamında kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanması ve paylaşılması ve bu konularda farkındalık eksikliği gibi konularda çalışanlara yönelik eğitim kursları yürütülmektedir.

KVKK ile İlgili Temel Kavramlar Nelerdir?

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rıza.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollardan elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanunda sayılan sınırlı hallerde işlenebilir. Kanunda özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayma yoluyla belirlenmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel verilerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Amacı ve Kapsamı Nedir?

Bu Kanunun (KVKK) amacı, kişisel verilerin işlenmesinde, özellikle kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, özel hayatın gizliliğini ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken yükümlülüklere uyması gereken usul ve esasları düzenlemektir. . Bu kanun hükümleri, işlenen kişisel verilerin gerçek kişilerle ve tamamen veya kısmen otomatik olarak işlenmesi, kaydının herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması veya otomatik olmayan yollarla gerçek ve tüzel kişilerin işleyişi ile ilgilidir.

Yorum Yap