Şirket Değerlemesi

Şirket Değerlemesi

Şirket Değerlemesi, Yatırım satın almak, şirketinizi satmak, bir şirket satın almak veya ortaklık yapısını değiştirmek için ihtiyaç duyduğunuz profesyonel değerleme ve durum tespiti yapıyoruz. Söz konusu varlığın değerini sizin için özel olarak tasarlanmış bir yaklaşımla anlamanızı veya doğru bir şekilde tanımlamanızı sağlarız.

Başarılı bir değerlendirme çalışması için tek başına finansal bilgiler yeterli değildir. Şirket, piyasa, rakipler, finansal, hukuki ve teknik bilgilerin detaylı incelenmesi gerekmektedir. Bir yatırım şirketi olarak, binlerce şirketi inceleyerek edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimini, ihtiyaçlarınıza uygun sonuçlar elde etmek için kullanıyoruz.

Yatırımcı gibi düşünerek stratejik değişim yaratacak fırsatlar karşısında doğru zamanda doğru kararı vermenize yardımcı oluyoruz.

Değerleme, finansal modelleme ve finansal fizibilite çalışmaları; Şirketlerin karar alma süreçlerinde, birleşme ve devralma işlemlerinde fiyatın belirlenmesinde ve finansal tabloların hazırlanmasında yapılan başlıca çalışmalardan biridir. Yasal düzenlemelere uygun olarak bu çalışmalar sıklıkla kullanılmaktadır.

Akademi; Şirket satın alma, şirket satışı veya şirket birleşme süreçlerinde referans olarak değerlendirilecek şirket değerinin belirlenmesinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Yeni yatırım planlama ve fizibilite çalışmalarında, finansal modellemede, kritik karar süreçlerinde, stratejik ortaklık çalışmalarında ve yeniden yapılanma faaliyetlerinde şirketin değerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Akademi; evrensel standartlara uygun, objektif ve güvenilir şirket değerlemeleri yapma konusunda derin uzmanlığa sahiptir. Değerlemede genel kabul görmüş yöntemler, şirketin faaliyet gösterdiği sektöre ve şirketin iş modelindeki farklılıklara göre uyarlanır. Ayrıca maddi olmayan duran varlıkların üç farklı yönteme göre (piyasa, gelir ve maliyet bazlı) değerleme hizmetleri de verilmektedir. Şirketin değerini artırmaya yönelik önerilerin paylaşılması da şirket değerleme danışmanlığı hizmetinde yer almaktadır. Danışmanlık hizmeti sonunda kapsamlı bir şirket değerleme raporu hazırlanır.

 • Şirket değerini etkileyen faktörler
 • Marka, kontrat ve müşteri portföyü gibi maddi olmayan varlıkların değerlemesi
 • ​​​​​​​Şirket değerini artırmaya yönelik öneriler
 • ​​​​​​​Satın alma ve birleşme süreçlerinin yönetimi
 • ​​​​​​​Finansal gözden geçirme (check-up)
 • ​​​​​​​Net varlık yöntemi
 • ​​​​​​​İndirgenmiş nakit akımı yöntemi
 • ​​​​​​​Piyasa çarpanları yöntemi
 • ​​​​​​​Satın alma fiyatının dağıtılması ve şerefiye tespiti
 • ​​​​​​​Hassasiyet analizi
 • ​​​​​​​​​​​​​​Şirket değerleme ve finansal gözden geçirme raporu

Şirket Değerlemesi Danışmanlığı

Değerleme, şirketlerin etkin karar alma süreçlerinde, birleşme ve devralma işlemlerinde fiyatın belirlenmesinde ve finansal tabloların hazırlanmasında yapılan başlıca çalışmalardan biridir. Değerleme genellikle tartışmalı ve öznel bir konudur ve şirketin, pazarın, rakiplerin, değerleme altındaki varlıkların, finansal ve finansal olmayan bilgilerin ve yasal ve düzenleyici uygulamaların derinlemesine incelenmesini gerektirir. Değerleme danışmanlığı, doğru analiz, deneyim ve profesyonel içgörü karışımını gerektirir.

AG Denetim ekibi, işlem sırasında şirketlerin, gelir getirici varlıkların, borsada işlem gören veya borsada işlem görmeyen menkul kıymetlerin, fikri mülkiyet haklarının ve maddi olmayan duran varlıkların tüm yönleriyle değerlemesinde aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.

 • Stratejik, operasyonel ve finansal değerleme, fizibilite
 • Nakdi olmayan yükümlülüklerin değerlenmesi
 • Risk ve duyarlılık analizleri
 • Stratejik kararların şirket değeri üzerindeki etkilerinin analizi
 • Fiyat aralığı ve getiri tahmini
 • Yeniden yapılandırma sürecinde değerleme çalışmaları
 • Maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi
 • Satın alma fiyatının ayrıştırılması, finansal modelleme

Şirket Değerlemesi Neden Yapılır?

 • Bir yatırımcı için hedef şirketin değerini / satın alma fiyatını bulmak için,
 • Şirketin değerini etkileyen temel faktörleri keşfetmek,
 • Hissedarların şirketlerinin değerini yatırımcıların gözünde öğrenebilmeleri için,
 • Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerlemelerinde (ticari markalar, patentler, sözleşmeler ve müşteri ilişkileri vb.) finansal raporlama amaçları için gereklidir,
 • Büyük bir satın alma, tasfiye veya grup içi yeniden yapılanma aşamasında,
 • Düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen gereklilikleri yerine getirmek için resmi bir belge gerektiren işlemler gerçekleştirildiğinde,
 • Stok artış aşamasında,
 • Öz kaynak veya borç finansmanını artırmak amacıyla destekleyici kanıt talep edildiğinde,
 • Hissedar veya ortaklık uyuşmazlıklarının veya azınlık çıkarlarının çözüm aşamalarında,
 • Yatırım portföylerinin halka açık olmayan kısımlarının değerlendirilmesi ve değerlerinin izlenmesi,
 • Değerlenmesi ve değerlenmesi gereken kamu dışı yatırım portföylerine sahip olmak
 • Halka açık olmayan paylara dayalı pay tazminatının planlanmasında,
 • Değer Düşüklüğünün belirlenmesinde yardıma ihtiyaç duyulduğunda
 • Bir satın alma işleminden sonra, UFRS-III kapsamında gerekli olan satın alma fiyatı tahsis çalışmalarının nasıl gerçekleştirilebileceğini belirlemek,
 • Olası bir satın alma sonrasında oluşacak bilançonun yatırımcı şirketin gelecekteki performansına etkilerini belirlemek amacıyla,
 • Şirket değerinin nasıl artırılabileceğini ve büyüme stratejilerinin desteklenebileceğini algılamak,
 • Şirketin mevcut sermaye yapısının şirket değeri üzerindeki etkisini görmek,
 • Yatırım projesinin karlılığının “nasıl ölçüleceği” sorusunun cevabını bulmak için,
 • Şirketin değerini en üst düzeye çıkaracak optimum finansman yapısını görmek için.

Şirket Değerleme Hizmetleri

Küreselleşen dünya ekonomisine paralel olarak gelişen finansal piyasaların etkisiyle şirket değerlemesi önemli bir konu haline gelmiştir. Buna paralel olarak son yıllarda ülkemizde ve dünyada birleşme, devralma ve halka arz sayısındaki artış eğilimi şirket sahiplerini, yatırımcıları ve fon şirketlerini doğru şirket değerini aramaya yöneltmiştir.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan bu gelişmeleri yakından takip eden AG Denetim, şirket birleşme ve satın almalar, halka arzlar, finansal yapılandırma, planlama ve karar verme aşamaları sırasında, ortaya çıkması olası fiyata örnek teşkil edecek şirket değerinin belirlenmesi konusunda sektörün saygın çözüm ortakları ile birlikte danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Çalışmalar sonucunda belirlenen şirket değeri, satın alma ve birleşme sürecinde yaşanacak olası bir pazarlık aşamasında alıcı ve satıcı tarafların kabul edeceği anlamı bir gösterge olarak öne çıkacak şekilde desteklenir.

Yorum Yap