Yeni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanuna Uyum Danışmanlığı

Bankacılık Sektöründeki Kurumların Denetimi

TTK’ya uyum sürecinde ve daha sonrasında yapılacak iş ve işlemlerin doğru uygulanması için aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Şirket organizasyon yapısının, Yönetim Kurulu ve yöneticilere ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yenilenmesi,
  • Genel Kurul düzenlemelerine uyum için rehberlik,
  • Kurumsal Risk Yönetim sisteminin oluşturulması ve işletilmesine ilişkin destek sağlanması,
  • İç kontrol ve iç denetim uygulamalarının şirket bünyesinde yapılandırılması,
  • Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına (“TMS/TFRS”) geçişte destek hizmetleri, TTK ile uyumlu Yıllık Faaliyet Raporu’nun hazırlanması,
  • Şirket esas sözleşmesinin TTK ile uyumlu hale getirilmesi.

Yorum Yap