Yabancıların Vergilendirilmesi Danışmanlığı

Yabancıların Vergilendirilmesi Danışmanlığı

Yabancıların Vergilendirilmesi Danışmanlığı

Yabancıların Vergilendirilmesi Danışmanlığı, Türkiye’de yasal ve iş merkezleri bulunmayanlar, yalnızca Türkiye’deki kazançları üzerinden vergilendirilecektir. Sınırlı sorumlulukta, kurumlar geliri aşağıdaki kazanç ve gelirlerden oluşur:

 • Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun Türkiye’de işyeri olan veya daimi temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde edilen ticari kazançlar, (Bu şartları taşısalar bile kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye’de satın aldıkları malları Türkiye’de satmaksızın yabancı ülkelere göndermelerinden doğan kazançlar, Türkiye’de elde edilmiş sayılmaz. Türkiye’de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının ya da her ikisinin Türkiye’de olması veya satış sözleşmesinin Türkiye’de yapılmasıdır.)
 • Türkiye’de bulunan zirai işletmeden elde edilen kazançlar,
 • Türkiye’de elde edilen serbest meslek kazançları,
 • Taşınır ve taşınmazlar ile hakların Türkiye’de kiralanmasından elde edilen iratlar,
 • Türkiye’de elde edilen menkul sermaye iratları,
 • Türkiye’de elde edilen diğer kazanç ve iratlar.

Uluslararası/yabancı yatırımcılara yönelik vergi planlaması kapsamında, müşterilerin yararlanabileceği fırsatları ortaya çıkarmak, küresel vergi risklerini yönetmek, sınır ötesi raporlama yükümlülüklerini yerine getirmek ve transfer fiyatlandırması konularında müşterileri için çözüm ortağı olarak birlikte çalışmaktadır.

Yurt içinde ve yurt dışında özel ve kamu sektörlerinde uzun yıllara dayanan deneyime sahip uzman ekiplerimiz, müşterilerin vergi stratejileri ve risklerinin değerlendirilmesinin yanı sıra uluslararası vergi konularında vergi otoriteleri ile planlama, raporlama ve etkin ilişkilerin sürdürülmesinde hizmet vermektedir.

Vergi risklerini yönetmek ve uluslararası/yabancı yatırımcılar için sürdürülebilir büyümeyi sağlamak amacıyla proaktif ve bütüncül küresel vergi stratejilerinin oluşturulmasını destekleyen görüş ve çözümlerden yararlanılmaktadır.

Uluslararası Vergi Planlamasında Danışmanlık Hizmeti

BKZ: Uluslararası Görevlendirmeler ve Yükümlülükleri Hizmetimiz

 • Global firmamızın vergi  teknolojisi yazılımlarının kullanılması ile vergi yükü optimizasyonu sağlayan yatırım planlama modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık,
 • Yurt dışı ofislerimizdeki uluslararası vergi uygulamalarında uzman meslektaşlarımızla devamlı bilgi alışverişi yoluyla çokuluslu şirketlerin uluslararası yatırımlarının vergisel planlamasında danışmanlık,
 • Uluslararası finansal kiralama işlemlerinin vergisel boyutu,
 • Uluslararası sermaye, menkul kıymetler ve mal hareketlerinin vergisel ve diğer mali yükümlülükler (Kambiyo, Dış Ticaret Mevzuatı vb.) açısından değerlendirmesi,
 • Serbest Bölgeler Mevzuatı,
 • Çokuluslu/yabancı sermayeli şirketlerde örtülü sermaye analizleri,
 • Büyük ölçekli  yatırımlar (baraj inşaatı, tünel yapımı, elektrik santrali kurulması vb.) alanında proje üreten yabancı sermayeli şirketler için Türk Vergi ve Mali Mevzuatının yanı sıra Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümleri çerçevesinden en uygun vergileme modelinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Mevzuatı Hakkında Danışmanlık

 • “İşyeri” teşkil eden faaliyetlerin vergisel analizi
 • Yabancı ortaklara ödenen temettülerin kaynak ve mukim olunan devletlerde vergilendirilmesi
 • Yabancı kurumlara ödenen gayrimaddi hak bedellerinin (lisans, know-how, royalti vb.) vergilendirilmesi
 • Yabancı kurumlara Türkiye’deki şirketler için verdikleri hizmetler dolayısıyla yapılan ödemelerin vergisel boyutunun analizi
 • Değişik durumlarda, çifte vergilendirmeyi önleme yöntemlerinin (istisna, mahsup vb.) ve usullerinin (karşılıklı anlaşma, bilgi değişimi vb.) analizi ve uygulaması
 • ÇVÖA çerçevesinde stopaj iadelerinde teknik destek ve danışmanlık

Uluslararası Transfer Fiyatlandırması

 • İlişkili kuruluş işlemleri analizi
 • Fiyat karşılaştırmaları
 • Yerel ve ÇVÖA mevzuatlarında konu ile ilgili olarak yer alan kurallar çerçevesinde risk analizi ve tavsiyeler

Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen yukarıda belirtilen kazanç, gelir ve gelir unsurları için Türkiye’de elde edilmek ve Türkiye’de daimi temsilciliğe sahip olmak üzere Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

İşlem işyeri veya Türkiye’de Daimi Temsilcisi ve kurum Genel Müdürlük arasında yapılacak olacağından, fatura da Müdürlüğüne verilmiş olması gerekir. Ancak, faturalandırılan söz konusu malların merkez ofise bu merkezin başka bir şubesine yurtdışına gönderilmesi bu muafiyetten yararlanılmasını engellemeyecektir.

Örneğin; Yurt dışından temin edilen kabuklu fındıkların yurtdışındaki merkeze fatura kesilerek çuval doldurularak başka bir ülkedeki merkez ofisinin fabrikasına gönderilmesi halinde yurt dışında bulunan kurum ihracat muafiyetinden yararlanacaktır.

Türkiye’de yürütülen ticari faaliyet kapsamında serbest meslek gelirinin elde edilmesi halinde, kurum gelirinin belirlenmesinde tam teşekküllü şirketlere uygulanacak hükümler uygulanacaktır. İşyerlerinden veya Türkiye’deki daimi temsilcilerinden ticari gelir elde eden yerleşik olmayan şirketlerin serbest meslek kazançları söz konusu olduğunda, yerleşik olmayan şirketlerin işyerlerinden veya Türkiye’deki daimi temsilcilerinden elde ettikleri kazanç ve gelirler ticari gelir olarak değerlendirilecektir. Kurumlar Vergisi Kanununun 30uncu maddesine göre mesleki gelir üzerinden vergi indirimi yapılmayacaktır.

Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi bulunmayan veya işyeri veya daimi temsilcisi bulunan ancak bunlarla ilgili olmayan, Türkiye’de serbest meslek faaliyeti yürüten veya bu faaliyeti Türkiye’de değerlendiren kurumlar varsa, bu mahsup edilen vergiler vergi beyannamesinde hesaplanan vergiden düşülebilir.

Sınırlı mükellef kurumların Türkiye’de menkul sermaye geliri elde edebilmelerinin tek şartı, sermayenin Türkiye’ye yatırılmış olmasıdır. Türkiye’ye yatırılan sermaye, Onu sermaye olarak Türkiye’ye getirmek, Türkiye’de kredi olarak vermek veya benzer yollarla Türkiye’de kar etmek demektir. Bu yatırılan sermaye karşılığında elde edilen kar payı, faiz, kira ve benzeri gelirler, sınırlı mükellef kurumun Türkiye’de elde ettiği menkul sermaye geliri olacaktır. Türkiye’de gerçekleştirilen ticari faaliyet kapsamında menkul kıymetlerden elde edilen gelirin elde edilmesi halinde, kurumlar gelirinin belirlenmesinde tam sorumlu kuruluşlara uygulanacak hükümler uygulanır. Dolayısıyla Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi bulunan ve bu yerlerde veya bu temsilciler aracılığıyla yapılan işlemlerden elde edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirler Gelir Vergisine tabidir. Genel Tebliğlerdeki açıklamalara göre vergilendirilecektir.

Bu bakımdan, Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan yerleşik olmayan bir şirketin menkul sermaye geliri elde etmesi halinde, bu kazançların vergilendirilmesine ilişkin görevler, yabancı şirkete gelir sağlayanlar veya sağlanmasına aracılık edenler tarafından yerine getirilecektir.

Yorum Yap